شماره سی و دوم(پاییز 98) فصلنامه «مطالعات جامعه شناختی شهری» در حال آماده سازی است.

به اطلاع نویسندگان،  پژوهشگران و اساتید  ارجمند می رساند،  آدرس سامانه فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات جامعه شناختی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان تغییر یافته است و از این  پس برای ارسال مقالات علمی- پژوهشی یا پیگیری روند داوری مقالات باید از طریق آدرس زیر اقدام نمایند:

فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری  http://urb.dehaghan.ac.ir