فرایند پذیرش مقالات

مقالات پس از دریافت، به شرط تکمیل و ارسال فرم های «تعهد نامه» و «تعارض منافع» همراه با امضای نویسندگان، ابتدا توسط هیأت تحریریه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید موضوع و تناسب آن با مجله در فرایند داوری قرار خواهد گرفت.

« درصورت عدم بارگذاری فرم های تعهدنامه و تعارض منافع نویسندگان، مقاله بررسی نخواهد شد. »

توجه:   لطفا جهت دریافت فرم های تعهد نامه و تعارض منافع مقاله به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

 ضمنا نویسندگان محترم در صورت پذیرش مقاله مبلغ 3,500,000 ریال (سیصد و پنجاه هزار تومان) به عنوان هزینه انتشار پرداخت نمایند. اطلاعات لازم برای واریز مبلغ جهت پذیرش نهایی مقاله، در قسمت راهنمای نویسندگان آمده است.