مطالعات جامعه شناختی شهری (USS) - فرایند پذیرش مقالات