بانک ها و نمایه نامه ها

این مجله در دو پایگاه ISc  و  SID  نمایه می شود.