مطالعات جامعه شناختی شهری (USS) - واژه نامه اختصاصی