مطالعات جامعه شناختی شهری (USS) - اعضای هیات تحریریه