اعضای هیات تحریریه

.....................

مدیر مسئول

دکتر منصور حقیقتیان

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

mansour_haghighatianyahoo.com

سردبیر

دکتر فریدون وحیدا

جامعه شناسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

dun_urbstdyyahoo.com

مدیر اجرایی

سارا ملاسعیدی

روانشناسی مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

dun_urbstdyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مصطفی ازکیا

جامعه شناسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

dun_urbstdyyahoo.com

دکتر ابراهیم انصاری

جامعه شناسی دانشیار

eansariyahoo.com

دکتر محمدتقی ایمان

جامعه شناسی استاد ، دانشگاه شیراز

imanshirazu.ac.ir

دکتر حسین بنی فاطمه

جامعه شناسی استاد ، دانشگاه تبریز

banifatemeh1482yahoo.com

دکتر مسعود تقوایی

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه اصفهان

am_safarabadiyahoo.com

دکتر منصور حقیقتیان

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

mansour_haghighatianyahoo.com

دکتر فروغ السادات عریضی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه اصفهان

f.oraiziyahoo.com

دکتر فریدون وحیدا

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

f-urbstdyyahoo.com