مطالعات جامعه شناختی شهری (USS) - راهنمای نویسندگان