اهداف و چشم انداز

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات جامعه شناختی شهری» با هدف نشر نظریه­ ها و دستاوردهای علمی ـ پژوهشی با رویکردی جامعه­ شناختی در محورهای نظریه ­های اجتماعی شهری کلاسیسک و معاصر، کلان­شهر، فرهنگ در زندگی کلان­شهرها، روابط اجتماعی در شهرها، فضای اجتماعی، شهرنشینی به مثابه­ ی زندگی، چالش­های زندگی شهری در کشورهای در حال توسعه، شهر اسلامی، مسائل اجتماعی ـ محیط زیستی رشد شهری و مسأله جمعیت، مهاجرت از روستا به شهر، محلات در شهرها و روابط همسایگی، مسائل کلان­شهرها از جمله: فقر، انحرافات، مسکن، سیاست گذاری شهری و... پذیرای مقالات صاحبنظران می­ باشد.