مطالعات جامعه شناختی شهری (USS) - اهداف و چشم انداز