مطالعات جامعه شناختی شهری (USS) - اعضای مشورتی هیات تحریریه