دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 1-190 
5. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر توسعه شهر تبریز با رویکرد کیفی

صفحه 130-166

عاطفه محمدی؛ محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ فاطمه گلابی


7. شهر دیجیتالی و افزایش گرایش زنان به همسریابی مجازی

صفحه 196-214

بتول حسنی سعدی؛ منصور حقیقتیان؛ اسماعیل جهانبخش