دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 1-224 
3. ارتقاء سوادآبی مبتنی‌بر عملکرد رسانه در شهر اصفهان

صفحه 59-90

پرستو ایران پور؛ فائزه تقی پور؛ سید بهنام سروری نژاد


6. منطق اجتماعی فضا در مسکن بومی قاجار اصفهان

صفحه 161-186

محمد لطیفی؛ محمد جواد مهدوی نژاد؛ داراب دیبا