دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، آذر 1399، صفحه 1-182 
3. بررسی نگرش و رفتار زیست محیطی شهروندان شهر شیراز

صفحه 55-80

علی‌یار احمدی؛ درنا سلامتیان؛ فاطمه روستا