دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 1-180 
2. بررسی نگرش و رفتار زیست محیطی شهروندان شهر شیراز

صفحه 29-55

علی‌یار احمدی؛ درنا سلامتیان؛ فاطمه روستا