دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 1-208 
3. اتنوگرافی کافی شاپ در بندرعباس؛ از خرده فرهنگ تا ضد فرهنگ

صفحه 59-84

هدایت الله نیکخواه؛ یاسر رستگار؛ سامیه فدایی