دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، شهریور 1392، صفحه 1-192 
5. سنجش پایداری اجتماعی در بین محله‌های قدیم و جدید شهر یزد

صفحه 105-134

اکبر زارع شاه آبادی؛ مسعود حاجی زاده میمندی؛ خدیجه زارع بیدکی