دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، آذر 1392، صفحه 1-182