دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 1-182