دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، اسفند 1392، صفحه 1-172 
1. امنیت و شناخت اولویت های آن در میان شهروندان استان کرمان

صفحه 1-16

محمود کتابی؛ زهیرمصطفی بلوردی؛ صولت افضلی گروه؛ مهدیه غیوری