دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، اسفند 1397، صفحه 1-190 
1. بررسی رابطه بین مشارکت سیاسی و بیگانگی اجتماعی در بین شهروندان شهر تبریز

صفحه 1-26

امیر مسعود امیر مظاهری؛ محمود علمی؛ فیروز راد؛ حمزه صادقیان