دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 1-219 
6. بررسی عوامل تهدید کننده ی همبستگی اجتماعی در سطح محلات

صفحه 165-188

یاسمن توحیدیان؛ مهرداد نوابخش؛ حسین آقاجانی مرساء


7. بررسی رابطه بین سرمایه ی اجتماعی، تعهد شهروندی افراد و مشارکت اجتماعی با حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر سمنان

صفحه 189-216

حسام الدین هدایت زاده؛ رامین بشیر خداپرستی؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محمدرضا غلامی