دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 1-212