دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، خرداد 1397، صفحه 1-222 
4. تحلیل کیفی واسطه‌گری در بازار مسکن شهر مشهد: رویکردی جامعه‌شناختی به پدیده‌ای اقتصادی

صفحه 93-126

احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ مسعود چاری صادق؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ مهدی کرمانی؛ مهدی فیضی