دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، آذر 1396، صفحه 1-213 
7. بازنمایی فضای اجتماعی شهری در ادبیات داستانی ایران معاصر

صفحه 189-214

مجید زمانی دهاقانی؛ سعید معدنی؛ شاپور بهیان؛ حسین آقاجانی