دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، بهمن 1395، صفحه 1-194 
3. مطالعه ی نقش رسانه های جمعی در تحقق شهروندی بوم شناختی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز)

صفحه 53-82

محمدباقر علیزاده اقدم؛ حسین بنی فاطمه؛ محمد عباس زاده؛ سعید سلطانی بهرام


6. بررسی وضعیت مصرف گرایی با تأکید بر شهرنشینی در بین جوانان شهر یزد

صفحه 141-168

حسین افراسیابی؛ یاسین خرم پور؛ ندا جواهرچیان؛ علی اکبر دهقان