دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، خرداد 1395، صفحه 1-170 
7. سنجش ضریب نفوذ تبلیغات کمیته ی فرهنگ شهروندی در شهر اصفهان

صفحه 145-170

مهدی ژیانپور؛ علیرضا نیلی احمدآبادی؛ زهرا ناجی اصفهانی