دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 1-218