بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پرهام، محمد [1] استادیار گروه جامعه شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
 • پور رضا کریم سرا، ناصر [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

ت

 • تاج بخش، غلامرضا [1] استادیار علوم اجتماعی دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی(ره)
 • ترکمان، فرح [1] استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • توحیدیان، یاسمن [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ج

 • جعفری، احمد [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
 • جعفری، حمید رضا [1] استادگروه برنامه‌ریزی محیط‌زیست، دانشکده‌ محیط‌ زیست، پردیس‌ دانشکده‌های‌فنی، دانشگاه تهران
 • جعفری، علی [1] استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران(نویسنده مسئول).
 • جعفری، علی [1] استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران (نویسنده مسؤول)
 • جعفری، قاسم [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • جمشیدی، مژده [1] دانشجوی دکتری گروه شهرسازی، دانشگاه هنر تهران (پردیس بینالمللی فارابی)
 • جمند، بهاره [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • جواهرچیان، ندا [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد
 • جورابلو، مسعود [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • جورابلو، مهران [1] دکتری جامعه شناسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا ورامین

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

 • لواف زاده، مسعود [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم،تحقیقات اصفهان

م

ن

و

ه

ی