ترس از جرم در فضای عمومی شهری از منظر زنان (مطالعه موردی: زنان شهر بابل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

2 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

ترس یکی از نام‌آشناترین واژه­هایی است که هر فردی به‌طور غریزی از بدو تولد تا زمان مرگ، آن را به هر شکلی تجربه می­کند. هدف این پژوهش ترس از جرم در فضای عمومی از منظر زنان در شهرها(مطالعه موردی: زنان شهر بابل) در سال 1398بود. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه پژوهش را زنان 18 تا 60 ساله ساکن شهر بابل تشکیل داده­اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 350 نفر تعیین شد و با استفاده از شیوه نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله‌ای، انتخاب شدند. برای تحلیل داده­های پژوهش، از آزمون­های ضریب همبستگی با نرم­افزار spss24 و تحلیل معادلات ساختاری با نرم­افزار Amos25 استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، محاسبه و مناسب ارزیابی شد که بر اساس آن ضریب متغیرهای پژوهش و ابعاد آن بیش از 0.7 بود. در این پژوهش با به­کارگیری آمار استنباطی رابطه متغیرهای فاصله اجتماعی و استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی و کنترل غیررسمی، بی­نظمی با ترس از جرم سنجیده شد که رابطه همه متغیرها مورد تائید قرار گرفت. نتایج نشان داد که این متغیرهای فاصله اجتماعی و استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی و کنترل غیررسمی، بی­نظمی با ترس از جرم رابطه معنی­داری دارند. با استفاده از نرم­افزار Amos25 و رسم مدل مقدار تغییرات متغیر وابسته به‌وسیله متغیرهای مستقل تبیین شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


-احمدی حبیب، عربی علی، حکیمی نیا بهزاد .(1392). بررسی رابطه مصرف رسانه­ای و ترس از جرم­(موردمطالعه: شهر کرج). مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری). تابستان 1392، دوره3 ، شماره7 ، از صفحه1 تا صفحه23.
-براری، علیرضا، اسفجیر عباسی، علی اصغر، رحمانی، علی.(1398). ساخت و اعتباریابى ابزار سنجش ترس از جرم زنان. دو فصلنامه پژوهش­های انتظامی-اجتماعی زنان خانواده، 7(2).
-ژیلنیتس، آندژی .(1396). فضا و نظریه اجتماعی، ترجمه آیدین ترکمه. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران
-شاکری، فرشته .(1389). بررسی و تحلیل جامعه‌شناختی ترس از جرم و رفتارهای غیر مدنی در فضاهای عمومی (مطالعه­ای در میان زنان ساکن تهران). پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
-عشایری، طاها، نیازی، محسن، عباسی، الهام .(1397). واکاوی ترس از جرم در ساختار اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامهپژوهش‌هایاطلاعاتیوجنایی. سال سیزدهم، شمار چهارم، زمستان
-کیانی، شاهوندی، الهام، پارسا مهر، مهربان .(1395). بررسی عوامل جامعه‌شناختی مرتبط با ترس از جرم در فضای شهری در بین زنان شهر تهران. همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
- Bannister, J. & Fyfe, N .(2001). Fear and the city. Urban studies.38 (5-6).
-Bowman, C. G. (1993). Street harassment and the informal ghettoization of women. Harvard Law Review, 106, 517–580
-Ferraro, K.F (1995). Fear of crime: Interpreting victimization risks. Albany. NY: SUN  Press.
-Ferraro, K.F. (1995). Fear of Crime: Interpreting Victimization Risk, Albany: State University of New York Press
-Garofalo, J. & Laub, J. (1978). The Fear of Crime: Broadening our Perspective,
Victimology 3: pp.242-253
-Goodey, J. (2005). Victims and Victimology: Research, Policy and Practice, Harlow:
Pearson Education Ltd
-Goodey, J. (2005). Victims and Victimology: Research, Policy and Practice. London:Longman
-Hinkle, C. J .(2009). Making Sense of Broken Windows: the Relationship between Perception of Disorder, Fear of Crime, Collective Efficacy and Perception of Crime, Unpublished Dissertation, University of Maryland, Maryland.
-Kahe, A (2005).The Article Series of Social Safety Festival”.VolumeTehran: Gole Poneh Press.
-Kelly, L. (1988). Surviving Sexual Violence. Cambridge: Polity Press
-Lubava, J., & Mtani, A. (2004). Urban space and security: A case of the Dares Salaam- Safety audits for women Dares Salaam. Tanzania,vol 7, 13-17.
-Madriz, E. (1997). Nothing Bad Happens to Good Girls: Fear of Crime in Women’s Lives. London: University of California Press.
-Pain,Rachal.(2000). place, social relation and the fear of crime. A review progress in human geography
-Skogan, W.G. .(1987). The Impact of Victimisation on Fear, Crime and Delinquency33(1): pp.135-154
-Winkel, F. W. & Vrij, A. (1990). Fear of crime and mass media crime reports: Testing similarity hypotheses. International Review of Victimology, 1, 251-265.