شهر دیجیتالی و افزایش گرایش زنان به همسریابی مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران (نوسنده مسؤول)

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

این مطالعه با استفاده از رویکرد نظریۀ زمینه­ای به تحلیل تأثیر شهر دیجیتال در تمایل زنان به همسریابی مجازی در شهر کرمان می­پردازد. برای این منظور با استفاده از تکنیک نمونه گیری نظری و هدفمند ، 16 کاربر زن در تالارهای همسریابی شهر کرمان مشارکت داشتند. جمع­آوری داده­ها از طریق مصاحبه نیمه­ساختاریافته انجام و با نرم افزار مکس کیو دی ای ورژن 12 تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد تعداد قابل ملاحظه­ای از سایت­های همسریابی مجازی را زنان متأهل در کنار کاربران مجرد تشکیل می­دهند که از ویژگی گمنامی فضای شهری و فضای مجازی استفاده می­کنند و هنجارهای اجتماعی را در هم­می­شکنند. پس از ترکیب، ادغام و مقایسۀ مفاهیم، پنج مقولۀ مشترک میان کاربران زن متأهل و مجرد شامل (اعتیاد به چت، تجربۀ محدودیت، ، پرهیز از دیدار حضوری، سرگرمی و گذران وقت، تمایلات جنسی بصورت مجازی) کشف شد؛ همچنین دو مقولۀ خاص کاربران زن متأهل شامل ( اختفای تأهل و توجیهات آن و کم رضایتی از ازدواج) و دو مقولۀ خاص کاربران زن مجرد شامل (حس آزادی و چت علاج رفع تنهایی) نیز به دست آمد. پس از تحلیل خط داستانی مشارکت کنندگان «فضای مجازی به مثابه پناهگاه مقاومت زنان شهری» آشکار شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


- باستانی، سوسن؛ آخوندان، زهرا (1388). همسریابی اینترنتی،فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پنجم، شماره 17: 29-52.
- ذکائی، محمد سعید؛ حسنی، محمد حسین. (1394). «گونه‌شناسی کاربران رسانه‌های اجتماعی»، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال پنجم، شماره هفدهم.
- سبحانی، فرناز، بهروان، حسین و نوغانی دخت بهمنی، محسن (1395). گرایش­های متفاوت نسبت به سایتهای همسریابی، مجلة علوم اجتماعی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال سیزدهم، صص 149-170.
- صالحی صدقیانی، جمشید؛ دهقان، نبی اله (1384). ارایه مدل زیر ساختی چهارگانه در جهت پیاده سازی و توسعه دولت الکترونیک در صنایع غذایی تهران. فصلنامه فرهنگ مدیریت، شماره 9.
- عاملی، سعیدرضا (1384). دو فضائی شدن شهر: شهر مجازی ضرورت بنیادین برای کلان شهرهای ایران. شماره 2 و 3. فصلنامه انجمن فرهنگ و ارتباطات. در شماره بهار و تابستان.
- عبدی محمدرضا (1390). خیانت اینترنتی : بررسی نگرش افراد نسبت به فعالیت-های اینترنتی شریک زندگی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان؛ مقاله علمی- پژوهشی.
- عدلی­پور، صمد؛ یزدخواستی، بهجت و خاکسار، فائزه (1392). شبکه­ی اجتماعی فیسبوک و شکلگیری هویت بازاندیشانه در بین دانشجویان دانشگاه تبریز"، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، شماره 3، صص 95-122.
- کنعانی، محمدامین؛ محمدزاده، حمیده و فاطمه محمدزاده، (1393). بررسی رابطۀ استفاده از اینترنت با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران، شمارۀ 4، صص 63-84.
- Abbas, nawal f; al-bahrani,  rana h. (2015). The Search for Identity in Online Chat,international journal of humanities and cultural studies, Volume 2 issue 2.
- Abu-Lughod L (ed) (1998) Remaking women: feminism and modernity in the Middle East. Princeton University Press, Princeton.
- Benotsch, EG1; Snipes,  DJ; Martin, AM and  Bull SS (2013). Sexting, substance use, and sexual risk behavior in young adults, Journal of Adolesc Health. Mar;52(3), pp:307-13. doi: 10.1016/j.jadohealth.2012.06.011.
- Boonmongkon, Pimpawun ; Ojanen, T Timo;  Ronnapoom,  Samakkeekarom,  Samoh Nattharat ; Rachawadee Iamsilpa and Soifa Topananan (2013). She met her (boy) friend online’: negotiating gender identity and sexuality among young Thai women in online space, Journal of Culture, Health & Sexuality: An International Journal for Research, Intervention and Care, Volume 15, Issue 10, pp: 1162-1174.
- Cali, Billie E; Coleman, Jill M; Campbell, Catherine (2013). Stranger Danger? Women's Self-Protection Intent and the Continuing Stigma of Online Dating, Cyber psychology, Behavior, and Social Networking, Vol. 16, No. 12.
- Crimmins, Danielle M; Seigfried-Spellar, Kathryn C. (2014). Peer attachment, sexual experiences, and risky online behaviors as predictors of sexting behaviors among undergraduate students, Human Behavior, No 32, pp: 268–275.
- Daneback, K., Cooper, A., & M˚ansson, S-A. (2005). An internet study of cybersexparticipants. Archives of Sexual Behavior, 34, pp: 321–328.
- Galal I (2003) Online dating in Egypt. Glob Media Journal,  2:1–19. http://lass.purduecal. edu/cca/gmj/fa03/gmj-fa03-galal.htm.
- Hatfield, Elaine; Rapson,  Richard L (2015). From pen pals to chat rooms: the impact of social media on Middle Eastern Society, She met her (boy) friend online’: negotiating gender identity and sexuality among young Thai women in online space, online on SpringerPlus, No 254.
- Helsper, Ellen & Whitty, Monica (2010). Netiquette within married couples: agreement about acceptable online behavior and surveillance between partners. Computers in Human Behavior, 26 (5). pp. 916-926.
- Irum, panel; Abbasi, Saeed (2019). Personality and Individual Differences Short Communication Social media addiction in romantic relationships: Does user's age influence vulnerability to social media infidelity?, Personality and Individual Differences journal, Volume 139, Pages 277-280.
- Jaiswal, Neerja; Bahedia, Anushree (2016). A Gender Study on the Leisure Time Activities (LTA) Pursued by the Youth, Journal OF Studies on Home and Community Science, Volume 10, Issue 1-3, PP: 26-33.
- McKenna, K. Y., & Bargh, J. A. (2000). Plan 9 from cyberspace: The implications of the Internet for personality and social psychology. Personality and social psychology review, 4(1), 57-75.
- Larsson, G. (2016). ‘Do Not Engage in Unnecessary Chatting’: Fatwas on Internet Etiquette for Muslims, published by Routledge.
- Piela, Anna (2010). Muslim Women's Online Discussions of Gender Relations in Islam, Journal of Muslim Minority Affairs, Volume 30, - Issue 3, pp 425-435.
- Sotoudeh, Ramina; Friedland, Roger; Afary Janet (2017). Digital romance: the sources of online love in the Muslim world. Media, Culture & Society, Vol 39, Issue 3, 2017.
- Subrahmanyam, K1; Smahel, D, Greenfield,  P (2006). Connecting developmental constructions to the internet: identity presentation and sexual exploration in online teen chat rooms, US National Library of Medicine, National Institutes of Health ;42(3):395-406.
- Wagner, K. M., Gainous, J., & Abbott, J. P. (2019). Gender differences in critical digital political engagement in China: The consequences for protest attitudes. Social Science Computer Review, 0894439319865907.
- Zitzman, Spencer T; Butler, Mark H (2009). Wives' Experience of Husbands' Pornography Use and Concomitant Deception as an Attachment Threat in the Adult Pair-Bond Relationship, Journal of Sexual Addiction & Compulsivity , The Journal of Treatment & Prevention, Volume 16, - Issue 3, PP: 210-240.
- Žumárová, M. (2015). Computers and children's leisure time. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 176, 779-786.