مطالعه دیدگاه شهروندان تهرانی در خصوص تبلیغات فرهنگی محیطی و اولویت‌های آن‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور(نویسنده مسؤول)

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین

چکیده

در جامعه‌شناسی شهری علاوه بر کالبد شهر یکی از مسایل مهم و مورد توجه فرهنگ شهری است. لذا فرهنگ سازی در شهرها یکی از موضوعات اساسی در جامعه‌شناسی شهری است. با توجه به اهمیت فرهنگ‌سازی و تبلیغات فرهنگی محیطی و ضرورت توجه به نظر شهروندان، مقاله حاضر در راستای احصاء میزان رضایت شهروندان و اولویت‌های آنها در خصوص تبلیغات فرهنگی محیطی به نگارش درآمده‌است.  با توجه به هدف و مسئله تحقیق و با مرور مفاهیم و نظریه‌های مختلف، چهارچوب مفهومی تحقیق، تدوین گردید. چهارچوب نظری تحقیق تلفیقی از نظریه‌های مختلف رسانه، فرهنگ و تبلیغات است. نوع روش مقاله حاضر پیمایشی است. جامعه آماری تمام شهروندان بالای 18 سال شهر تهران، حجم نمونه 1151 نفر از مناطق 22 گانه شهر تهران به صورت متناسب است. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته، روش جمع‌آوری داد‌‌ها پرسشنامه‌ای و به صورت آنلاین است. بر اساس یافته‌ها و نتایج آماری این مقاله، اولویت‌های محتواهای تبلیغات فرهنگی محیطی بر اساس ابعاد کلی فرهنگ به ترتیب درصد عبارتند از: بعد اجتماعی تبلیغات محیطی 49.5 درصد ، بعد اقتصادی25.4 درصد و بعد  سیاسی 25.1 درصد.اولویت اول شهروندان تهرانی در بعد فرهنگ اجتماعی یا عمومی عبارت است از: خانواده با 19.8 درصد، در بعد اقتصادی: فرهنگ مصرف با 25.7 درصد و در بعد سیاسی: ارزیابی نظام  با 24.4 درصد و بیشترین میزان اثربخشی اشکال تبلیغات محیطی مربوط می‌شود به بیلبورد با میانگین 2.35 از 4 . همچنین بر اساس آزمونهای آماری بین طبقه اجتماعی، جنسیت و محل سکونت و میزان رضایت مندی مردم از تبلیغات محیطی انجام شده در شهر تهران رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


 

- آسابرگر، آرتور(1379)، روش‌های تحلیل رسانه‌ها، ترجمه‌ی پرویز اجلالی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

- اتولر، بینگر(1376)، ارتباطات اقناعی، ترجمه علی رستمی، تهران،  انتشارات مرکز تحقیقات صدا و سیما.

- احمدی، نقی(1389)، مهندسی تبلیغات محیطی، تهران، فراز اندیشه سبز.

- احسان فر،فاطمه،(1396)، بررسی تحلیلی تبلیغات تعاملی در حوزه فرهنگ بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ میلادی، پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران :دانشکده هنر دانشگاه شاهد.

- پارسائی،سارا(1395)، نشانه شناسی اجتماعی در تبلیغات محیطی شهری و رابطه آن با عناصر نشانه شناختی در تهران با تاکید بر بیلبورد‌های مناطق ۱ و ۲،پایان نامه کارشناسی ارشد،ت هران:دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

- پورحسینی، امیر حسین و محمود محمدیان(1391)، تبلیغات محیطی ظرفیت های رها شده تبلیغات در ایران، تهران، مهربان نشر.

- حایری، وحید(1390)، تبلیغات فرهنگی از تئوری تا عمل، تهران، نشر تبلور.

- خیری مطلق، عبدالله(1394)، تبلغات محیطی نمودی برای قرائت  فرانمود منظر شهرهای هند، فصلنامه هنر و تمدن شرق، دوره3، شماه 9، صص58-51.

- دادگران، محمد(1384)، افکار عمومی و معیارهای سنجش آن، انتشارات مروارید، تهران.

- دوپوی، گزاویه(1374) فرهنگ و توسعه، ترجمه: فاطمه فراهانی و عبدالحمید زرین قلم، تهران، مرکز انتشارات کمسیون ملی یونسکو در ایران.

- دفلور، ملوین لارنس(1383)، شناخت ارتباط جمعی، سیروس مدادی، تهران، دانشکده صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران.

- رمضانی،مهدی(1395)، بررسی میزان اثربخشی تبلیغات محیطی بر فرهنگ پذیری شهروندان در حوزه ترافیک و راهور از دیدگاه کارکنان ناجا، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

- فی لیتزن، سیسیلیا فون(1384)، کودکان و رسانه‌ها، دیدگاهها و چشم‌اندازها، تهران، مرکزتحقیقات صدا و سیما.

- قجری، حسینعلی(1396) روش سنجش اثر رسانه‌ها، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان.

- کمیسیون ملی یونسکو در ایران(1381)  گزارش جهانی فرهنگ2000، تهران، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران

- محمدی فر، محمدرضا(1377) فرهنگ تبلیغات؛ تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  تهران، سازمان‌ چاپ و انتشارات.

- معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران(1390)، تبلیغات محیطی/ نشست های تخصصی تبلیغات محیطی در منظر شهری، چاپ نخست، تهران.

- مک کویل، دنیس01382)درآمدی بر نظریه ارتباط جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

- مهدی‌زاده، سید محمد(1384)، مطالعه‌ تطبیقی نظریه‌ کاشت و دریافت در ارتباطات،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی،  تهران، مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه‌ای.

- مهرداد، هرمز(1379)، مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی،  تهران، مؤسسه فرهنگی پژوهشی فاوان.

- وبستر، فرانک،(1380) نظریه‌های جامعه اطلاعاتی، ترجمه اسماعیل قدیمی، تهران،  نشر قصیده‌ سرا.

- یحیایی ایله‌ای، احمد(1389) جامعه‌شناسی تبلیغات، تهران،.انتشارات جاجرمی.

- Berkowitz, L, and Rogers, K.H. (1986). A priming effect analysis of media inttuences in J. Bryant and D. Zillman (Eds), perspectives on media effects. Hillsadale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

- Block, J. (1961). “The Q-Sort Method in Personality Assessment and Psychiatric Research”, Springfield, IL, Charles C Thomas. 

- Boros, S. (2006). “Q-methodology: Applications and Implications”, Invited lecture at the Research Colloquium of the Department of Organizational Studies, Tilburg University.

- Fisk, John (1994). Introduction for Communication Studies, Routledge Publication.

- Gadamer, Hans – Georg (1994

- Kim, C., Park, S., Kwon, K., & Chang, W. (2012). An empirical test to measure the effectiveness of online advertising in online marketplaces using a hierarchical Bayes model. Expert Systems with Applications (39), 117–128.

- Lewis, S. W. (2012). The potential for international and transnational public service advertising in public spaces in American and Chinese global cities: Conclusions from a 2010 survey of advertisements in subways in Beijing, New York, Shanghai and Washington, DC. Public Relations Review, 38, 765– 778.

- McQuail, Denis (1994). Mass Communication Theory, Sage Publication.