نقش هوش هیجانی در پیش بینی تعاملات اجتماعی و امنیت اجتماعی و اخلاقی در فضای شهری (مطالعه موردی: افراد بالای 18 سال شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران (نویسنده مسؤول)

3 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی در پیش بینی تعاملات اجتماعی و امنیت اجتماعی و اخلاقی در فضای شهری می باشد. روش تحقیق از نظر دستیابی به هدف از نوع کابردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی افراد بالای 18 سال ساکن در شهر اردبیل می باشد که تعداد آنها مطابق با آخرین سرشماری نفوس و مسکن 115 هزار نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه استفاده شد. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای بود. گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت .ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های استاندارد هوش هیجانی بار آن و پرسشنامه تعاملات اجتماعی، پرسشنامه محقق ساخته احساس امنیت اجتماعی و اخلاقی است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی و فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون پیرسون و رگرسیون بررسی شد. نتایج نشان داد با بالا رفتن هوش هیجانی افراد تعاملات اجتماعی آنها بالا رفته است. همچنین با بالا رفتن هوش هیجانی، امنیت اجتماعی و اخلاقی نیز ارتقا یافته است. در نهایت هوش هیجانی در پیش بینی تعاملات اجتماعی و امنیت اجتماعی و اخلاقی در فضای شهری تاثیر گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


- افشار، زین العابدین. (1385). بررسی امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران.

- افشارمنش، معصومه و طیاری، حسین. (1395). بررسی طراحی فضای معماری با محوریت تعاملات اجتماعی، دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری.

- آقایار، سیروس و شریفی، پرویز. (1388). هوش هیجانی: کاربرد هوش در قلمرو هیجان، اصفهان: سپاهان.
- باباخانی، وحیده و ممی پور، مریم. (1391). رابطه میان هوش هیجانی و تفکر انتقادی با ادراک تعاملات اجتماعی در بین دانشجویان، فصلنامه علوم رفتاری، دوره4، شماره14، صص 61- 77.
- بهزادفر، مصطفی و طهماسبی، ارسلان. (1392). شناسایی و ارزیابی مؤلفه های تأثیرگذار بر تعاملات اجتماعی تحکیم و توسعه روابط شهروندی در خیابان های شهری: نمونه مورد مطالعه سنندج، فصلنامه باغ نظر، سال دهم، شماره25، صص 17- 28.
- پارسا مهر، مهربان و حدت، الهه. (1395). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در میان دانشجویان، فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره11، شماره2، صص 65- 94.
- پاکزاد، جهانشاه. (1386). سیر اندیشه ها در شهرسازی(2)، تهران: شرکت عمران شهرهای جدید.
- پژوهان فر، مهدیه و پاک نهاد، حدیثه. (1396). ارتقاء کیفیت فضایی پارک های شهری به منظور افزایش تعاملات اجتماعی شهروندان‎ ‎‏(نمونه موردی پارک های شهر ‏گرگان)‏، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره7، شماره26، صص 183- 198.
- حسینیان، سیمین؛ قاسم زاده، سوگند و نیکنام، ماندانا. (1390). پیش بینی کیفیت زندگی معلمان زن بر اساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، سال3، شماره9، صص 42- 60.
- حمیدی پور، رحیم و رجبی، فاطمه. (1397). پیش‌بینی احساس امنیت اجتماعی براساس هویت اجتماعی، هوش فرهنگی و معنویت، فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، دوره7، شماره1، صص 97- 111.
- خواجه نوری، بیژن و کاوه، مهدی. (1392). مطالعه رابطه بین مصرف رسانه ای و احساس امنیت اجتماعی، پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال دوم، شماره پیاپی 6، شماره دوم، صص 35-24.
- دانشپور، سید عبدالهادی و چرخچیان، مریم. (1386). فضاهای عمومی و عوامل موثر بر حیات جمعی، مجله باغ نظر، دوره4، شماره7، صص 19- 28.
- رضایی، محمود. (1383). شهرسازی شهروندگرا؛ ارتقا عرصه های همگانی در شهرها و محیط های شهری، ترجمه محمد احمدی نژاد، اصفهان: نشر خاک.
- رهنورد، فرج اله و جویبار، منوچهر. (1387). مقایسه هوش هیجانی در میان سطوح سه گانه مدیریت، مجله پیام مدیریت، شماره26، صص 101- 118.
- زیاری، کرامت الله؛ عیوضلو، داوود؛ عیوضلو، محمود و ریکا، جهانبخش. (1392)، تحلیل تطبیقی احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت، فصلنامه پژوهش های روستایی، دوره4، شماره1، صص 137- 164.

- سلطانی، لیلا؛ بیگ محمدی، حسن و حیدری، سمیه. (1395). تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری (مورد مطالعه: شهر قدس)، فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، دوره5، شماره3، صص 87- 104.

- سموعی، راحله. (1381). ترجمه و هنجاریابی آزمون هوش هیجانی، موسسه تحقیقاتی علوم رفتاری سینا (روان تجهیز).
- شکوهی، علی؛ موسوی، سیده الهام و حجازی، مسعود. (1394). طراحی فضاهای بازی با رویکرد ارتقاء هوش هیجانی کودکان، تدوین اصول و ارائه شیوه طراحی بدیع در نمونه موردی پارک شهید رجایی زنجان، دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان.
- شیخی، محمد تقی. (1384). جامعه شناسی شهری، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- صادق پور، ابوالفضل و رمضان نژاد، زهرا . (1395). تعامل اجتماعی، راحتی و رضایت مشتری: تأثیر تعدیل کننده تجربه مشتری، دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری، تهران: انجمن الکتروشیمی ایران.
- عبدالله زاده فرد، علیرضا؛ قاسمی، میترا و شکور، علی. (1397). ارتقاء هویت شهری از طریق تغییر در منظرشهری با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی مطالعه موردی: گذر امام زاده زنجیری شیراز، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، پیاپی ۴۴، صص 559- 575.
- قلمبر دزفولی، مریم  و نقی زاده، محمد. (1393). طراحی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: بلوار بین محله ای). فصلنامه هویت شهر، دوره8، شماره17، صص 15- 24.
- کاشانی جو، خشایار. (1389). بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری، فصلنامه هویت شهر، سال چهارم، شماره6، صص 95- 106.
- کلکوهن، ایان. (1387). طراحی عاری از جرم (ایجاد مناطق امن و پایدار)، ترجمۀ مهرداد رایجیان اصلی و حمیدرضا عامری سیاهویی، تهران: نشر میزان با همکاری پلیس پیشگیری ناجا.
- گلمن، دانیل. (1382). هوش هیجانی، ترجمه نسرین پارسا، تهران: رشد.
- محمودی پاتی، فرزین و بلوری، زهره. (1397). بررسی رابطه مولفه های تاثیرگذار بر میزان تعاملات اجتماعی در محلات پرتراکم (موردمطالعه: محله اسپه کلا شهر آمل)، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، شماره ۶۶، صص 281- 305.
- مخبریان نژاد، راضیه. (1386). ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎر- آن در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی.
- مدنی پور، علی. (1384). طراحی فضای شهری ( نگرشی بر فرایندی اجتماعی و مکانی)، تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
- نویدنیا، منیژه. (1382). درآمدی بر امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال6، شماره19، صص 55- 76.
- Bonnete, C., & Pascal, G. (2007). Effects of Security Location on Socital Security in France. Population, 61(1): 41–70
- Car, S., francis, M., Rivilin., & Stone, A. (1992). Public space, Cambridge university press, Massachusetts.
- Foster, S., Knuiman, M., Villanueva, K., Wood, L., Christian, H., Giles-Corti, B. (2014). Does Walkable Neighbourhood Design Influence the Association between Objective Crime and Walking ?, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 11:100.
- Hajer, M., & Reijndrop, A. (2001). In search of new public domain, nli publishers.
- Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities, New York, NY: Vintage Books.
- Lang, J. (1987). Creating architectural theory, The role of the behavioral sciences in environmental design. New Yourk: Van Nostrand Reinhold.
- Lang, J. (1994). Urban design: American experience, New Yourk: van nostrand reinhold.
- Lindestrom, M., Melo, J., & Ostergrem, P. (2003). Social capital and sence of insecurity in the Neighbourd: a population- based multi level analysis in Malmo, Sweden. Science and medicine, vol 5, p 1111-1120.
- Weaver, D. (2010). Socital Security and Social Suport, Journals of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences, 61(1): S24–S34.