سنجش میزان وفاق اجتماعی در جوامع شهری: مورد مطالعه: شهروندان ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی و رییس گروه تحقیق و پژوهش آموزش و پرورش ایلام

3 دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

وفاق اجتماعی، پایه و اساس هر نوع برنامه­ریزی و سیاستگذاری در جامعه محسوب می­شود، تعیین میزان و عوامل مرتبط با آن، می­تواند به امر توسعه در آن جامعه کمک نماید. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین میزان وفاق اجتماعی و برخی از عوامل مرتبط با آن در جامعه­ی شهری ایلام است. این پژوهش، با روش پیمایشی و داده­های آن با استفاده از تکنیک پرسشنامه    جمع­آوری شده است. تعداد نمونه مورد بررسی 380  نفر از شهرنشینان در شهرستان ایلام   می­باشد. نتایج تحلیل آماری بر روی داده‌ها در دو بخش توصیفی و تبیینی ذکر شده است.  یافته­های توصیفی بیانگر آن است که میزان وفاق اجتماعی عام در بین پاسخگویان در حد متوسط می‌باشد. نتایج آزمون F نشان داد که بین مشارکت اجتماعی، قشر اجتماعی و میزان تحصیلات با وفاق اجتماعی رابطه­ی مثبت و معنی­دار و متغیر تقدیرگرایی با وفاق اجتماعی معکوس و معنی­دار است. همچنین کلیه‌ی متغیرهای وارد شده در معادله‌ی رگرسیون، توانستند 40/0 از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند که بیشترین سهم متعلق به مشارکت اجتماعی با 36/0 و کمترین سهم متعلق به قشر اجتماعی با 09/0 بود. می­توان عنوان کرد، پدید آمدن نوعی از وفاق کاذب در جامعه، از موانع اصلی ایجاد وفاق اجتماعی عام بوده که باید با در پیش گرفتن راه­کارهای مناسب، در کاهش این نوع از وفاق، حرکت کرد.

کلیدواژه‌ها