بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر الگوی مصرف تغذیه در میان شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران(نویسنده مسئول).

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر شبکه­های اجتماعی بر الگوی مصرف تغذیه در میان شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل است. از لحاظ هدف، تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات پیمایشی است. در این پژوهش از نظریه­ی سبک زندگی پیر بوردیو و نظریه­ی پست­مدرنیستی کارکرد شبکه‌های اجتماعی به عنوان چارچوب نظری منتخب استفاده شده وجامعه آماری این تحقیق کلیه­ی شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل است که طبق آخرین سرشماری تعداد آنها بیش از 115000 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر برآورد گردید و نمونه­ها با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چند   مرحله­ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه­های محقق­ساخته و برای تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS استفاده شد. طبق نتایج توصیفی به دست آمده از تحقیق، به طور میانگین نیمی از نمونه­­آماری، حداقل روزی یک ساعت از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند برای شبکه تلگرام و اولویت بیشتری قائل هستند. نتایج آمار استباطی نشان داد که شبکه­های اجتماعی بر اصلاح الگوی مصرف تغذیه در میان شهروندان شهر اردبیل تأثیر مثبت معناداری دارد و 255/0 از تغییرات مربوط به اصلاح الگوی مصرف تغذیه شهروندان را پیش­بینی می­کند. همچنین شبکه­های اجتماعی بر ابعاد مصرف تغذیه­ای به سبک طب سنتی و ایمنی غذا تأثیر مثبت معنادار و بر بُعد مصرف فست فودها تأثیر منفی معناداری داشتند.

کلیدواژه‌ها


_ افراسیابی، محمدصادق. (1392). مطالعات شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی جوانان. تهران: انتشارات سیمای شرق.

_ آقایاری هیر، توکل؛ عباس زاده، محمد؛ محمدپور، ابراهیم. (1397). مطالعۀ ارتباط تمایزطلبی و دانش تغذیه­ای با الگوی مصرف غذای غیرخانگی ( مورد مطالعه: شهروندان 15 ساله و بالاتر شهر تبریز)، مجلة علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره­ی15، شماره­ی1، صص 112-79.

_ امیرپور، مهناز و گریوانی، مریم. (1393). تأثیر شبکه­های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، دوره اول، شماره 3، صص 39- 23.

_ باقری، معصومه؛ رضا دوست، کریم؛ آوینی، محمود؛ موالی زاده، الهه. (1395). بررسی اثر عامل جهانی شدن بر دگرگونی الگوی تغذیه، فصلنامه­ی توسعه­ی اجتماعی( توسعه­ی انسانی سابق)، دوره­ی 10، شماره­ی4، صص 76-59.

-      بوردیو، پی­یر. (۱۳۸۰). نظریه­ی کنش؛ دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه­ی مرتضی مردیها، تهران: انتشارات نقش و نگار.

_ جمشیدی حسن آبادی، اسماعیل؛ رضایی،  مصطفی. (1395). نقش شبکه­های اجتماعی در اصلاح الگوی مصرف انرژی، دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش­های شهروندی.

_ دریایی، محمد. (1394). الگوی صحیح تغذیه، تهران: انتشارات سفیراردهال.

_ عبدی، فاطمه؛ عطاردی کاشانی، زهرا؛ میرمیران، پروین؛ استکی، ترانه. (1394). بررسی و مقایسه­ی الگوی مصرف غذایی در ایران و جهان: یک مقاله مروری، مجله­ی دانشگاه علوم پزشکی فسا، سال پنجم، شماره­ی 2، صص 167- 159.

_ عظیمی، لیلا؛ نامداری، مهرداد؛ پرهام، محمد. (1397). تأثیر شبکه­های اجتماعی مجازی بر هویت ملی و هویت قومی شهروندان شهرستان نورآباد دلفان، فصلنامه­ی مطالعات جامعه­شناختی شهری، سال هشتم، شماره­ی 28، صص 25-1.

_ فتحی، حبیب اله؛ جعفری، علی. (1396). رابطه­ی مصرف رسانه‌ای با تغییر سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی)، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، دوره­ی سوم، شماره­ی 9، صص 255- 221.

_ گلابی، فاطمه؛ آقایاری هیر، توکل؛ ساعی، مرضیه. (1395). نقش رسانه در رفتارهای تغذیه‏ای و زمینه­ی اجتماعی مرتبط با آن مورد مطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز، فصلنامه­ی جامعه­شناسی کاربردی، دوره­ی بیست و هفتم، شماره­ی 1، صص 42- 27.

­    Bourdieu, P.(1996).The Rules of Art , Translated By Susan Emanuel, Polity Press.

­    Wills, W., Backett‐Milburn, K., Roberts, M. L., & Lawton, J. (2011). The framing of social class distinctions through family food and eating practices. The Sociological Review, 59(4), 725-740.

­    Yang,  WY., Burrows,  T., MacDonald-Wicks, L., Williams, LT., Collis, CE., & Chee WSS. (2018).  Parent-child feeding practices in a developing country: Findings from the Family Diet Study. Research Support, Non-U.S. Gov't, 1;125:90-97.