جامعه شناسی مصرف فرهنگی موسیقی درکلان شهرتهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی سازمان مرکزی

چکیده

 این مقاله که برگرفته ­از پژوهش (کمی و کیفی) است به شرایط تقویت و ممانعت مصرف موسیقی مورد نیاز مردم کلان­شهر تهران می­پردازد. نتایج نشان­ می­دهند که مسأله­ی عادت­واره  و سبک زندگی، مهمترین زمینه­های تحلیلی در مسائل شهری کلان شهر تهران به شمار می­روند. دو نوع موسیقی سنتی و پاپ و انواع مختلف آن در جامعه­ی ایران رواج دارد به طوری که 44.4 درصد به موسیقی سنتی و بقیه به موسیقی پاپ و انواع مختلف آن گرایش دارند. صدا و سیما به عنوان مهم­ترین جـریان تأثیرگذار در اطـلاع­رسانی، در زمـینه­ی موسیقی اطلاع­رسانی نمی­کند. عمده­ترین جریان­های بحران­زا در نشر موسیقی مربوط به مسائل فرهنگی و سبک زندگی مردم است که ناشی از فرهنگ مصرفی نسل امروز است. اکثریت افراد با موسیقی تلفیقی موافق هستند که این رقم برابر با 60 درصد است. باری، حاصـل شیوه­ی زندگی جدید که به نوعی تلفیق زندگی سنتی و مدرن است؛ موسیقی نیز از این پدیده مستثنا نیست. دلیل  کم شدن مخاطبان موسیقی سنتی، بی‌تفاوتی مردم به فرهنگ بومی است و این گرایشی است که در فکر و   گرایش­های نسـل جـاری شهر ایجاد شده است. در تحـلیل مسـأله باید به دلایلی چون سـطحی­نگری، عدم تفکر در نوع موسیقی، نقش تفاوت نسلی و تفاوت در طبقه­ی اجتماعی توجه کرد.

کلیدواژه‌ها


_ آزاده­فر، محمدرضا.(1390). اقتصاد موسیقی:­ فرایندتولید، بازاریابی و فروش محصولات، تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ و هنر ارتباطات.

_ استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت. (1385). اصول روش تحقیق کیفی(نظریه­ی­مبنایی)، ترجمه­ی بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

_ امام جمعه، فرهاد.(1394).جامعه­شناسی فرهنگی،چاپ چهارم، تهران: انتشارت بهمن برنا.

_ انصاری، منصور؛ طاهرخانی، فاطمه. (1389). بررسی­ نظریه­ی ­زبان و قدرت نمادین پیر بوردیو، فصلنامه­ی پژوهشهای سیاسی و بین­الملل‌،سال اول،شماره­ی­سوم.

_ بلیکی، نورمن. (1384). طراحی پژوهش­های اجتماعی، ترجمه­ی حسن چاووشیان، تهران: انتشارت نی.

_ حیدرآبادی، ابوالقاسم؛ منوچهررضایی، زهرا. (1390). علل گرایش جوانان به سمت موسیقی غرب، مطالعه­ی موردی: (جوانان شهرآمل)، ماهنامه­ی­هنرموسیقی، سال14ش123.

_ شارع پور، محمود. (1396). جامعه­شناسی شهری، تهران: انتشارت سمت.

_ رسولی، محمدرضا. (1382). مؤلفه‌های سبک زندگی در تبلیغات تجاری، فصلنامه­ی علمی- پژوهشی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.

_ صالحی امیری، سیدرضا. (1386). مفاهیم و نظریه­های فرهنگی، تهران: ققنوس.

- فکوهی، ناصر. (1385). انسان شهری، تهران: نشرنی.

_گیدنزآنتونی. (1378). تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه­ی ناصر موفقیان، تهران، نشر نی.

_مهدوی کنی، م، سعید. (1387). مفهوم سبک زندگی وگستره­ی آن در علوم اجتماعی، فصلنامه­ی تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره6

-Jacobs, J.(1961), The Death and life of graat American Cities, New York:Vintage.