بررسی رابطة بین عملکرد سازمانی و ایجاد سرمایة اجتماعی شهروندان (مورد مطالعه: شهرداری منطقة 15 تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم،تحقیقات اصفهان

چکیده

امروزه سـرمایة اجتماعی نقش بسیار مهم­تری نسبت به سرمایة فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می­کند و شبکه­های روابط جمعی انسجام­بخش میان انسانها و سازمانهاست. بدون سرمایة اجتماعی پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می­شوند. به نظر می­رسد شناخت و بررسی ابعاد عملکرد سازمانی شهرداری، می­تواند به افزایش سرمایة اجتماعی بینجامد.
در این راستا در این پژوهش سعی شده به تشریح ابعاد «عملکرد سازمانی شهرداری» و «سرمایة اجتماعی شهروندان» پرداخته و چگونگی رابطة «عملکرد سازمانی شهرداری» بر «سرمایة اجتماعی شهروندان» منطقة 15 تهران مورد بررسی قرار گیرد. برای این کار پس از مرور ادبیات و شناسایی شاخص­ها، پرسشنامة «عملکرد سازمانی شهرداری» و «سرمایة اجتماعی» بین شهروندان شهرداری منطقة 15 تهران توزیع و در نهایت 447 پرسشنامة تکمیل شده برگشت داده شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- همبستگی است و برای آزمون فرضیات و پاسخگویی به سؤالات تحقیق، از آزمونهای «ضریب همبستگی» و «مدلسازی معادلات ساختاری» استفاده شد.
همسو با فرضیات تحقیق، ضرایب همبستگی نشان می­دهند برای ایجاد و ارتقای «سرمایة اجتماعی منطقة 15 تهران» شهروندان باید «عملکرد سازمانی شهرداری» را افزایش داد. نتایج مدل­سازی معادلات ساختاری در حوزة عملکرد سازمانی شهرداری، به ترتیب بر ابعاد «عملکرد اجتماعی-فرهنگی»، «عملکرد حمل و نقل و ترافیک»، «عملکرد خدمات شهری» و «عملکرد فنی-عمرانی»  تأکید دارد. همچنین در حوزة سرمایة اجتماعی شهروندان، عوامل «اعتماد درونی»، «اعتماد تعمیم یافته»، «شرکت در فعالیت­های داوطلبانه»، «مشارکت اجتماعی متقابل» و «احساس هویت»، اهمیت می­یابند.

تازه های تحقیق

.

کلیدواژه‌ها


-          الوانی، سید مهدی، شیروانی، علیرضا. (1385). «سرمایة اجتماعی (مفاهیم، نظریه­ها و کاربردها)»، تهران: انتشارات مانی.

-          تاج­بخش، کیان. (1385). سرمایة اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمة افشین خاکباز و حسین پویان، تهران: نشر شیرازه.

-          توسلی، غلامعباس، موسوی، مرضیه. (1384). مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تأکید بر نظریه­های سرمایة اجتماعی، نامة علوم اجتماعی، شمارة26.

-          فرهنگی، منوچهر. (1371). فرهنگی علوم اقتصادی، تهران: انتشارات نشر نو.

-          فوکویاما، فرانسیس. (1379). پایان نظم (بررسی سرمایة اجتماعی و حفظ آن)، ترجمه: غلام عباس توسلی، تهران: نشر جامه ایرانیان.

-          حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 15. (1389). «بررسی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری منطقة 15» معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، ادارة کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی، ص:34.

-          مؤمنی، منصور و علی قیومی. (1386). تحلیل داده­های آماری با استفاده از SPSS، تهران: انتشارات کتاب نو.

-          هومن، حیدرعلی. (1388). مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم­افزار لیزرل، تهران: انتشارات سمت.

-          یزدانی، حمیدرضا. (1384). جزوه مدل معادلات ساختاری.

-       Brien, Anthony; and Smallman, Clive (2011), “The respected manager: the organisational social capital developer” , International Journal of Hospitality Management, Volume 30, Issue 3, September 2011, pp: 639-647.

-       Carey, Sinéad; Lawson, Benn; Krause, Daniel R. (2011), “Social capital configuration, legal bonds and performance in buyer–supplier relationships”, Journal of Operations Management, Vol. 29, Issue 4, May 2011, Pages 277-288. Okoli, Chitu; and Oh, Wonseok, (2007), “Investigating recognition-based performance in an open content community: A social capitalperspective” , Information & Management, Volume 44, Issue 3, April 2007, Pages 240-252.

-       Colman,j.(1988) “Social capital in the creation of human capital”, American journal of Sociology94:S95-120 Di Vincenzo, Fausto; and Mascia, Daniele, (2012), “Social capital in project-based organizations: Its role, structure, and impact on project performance”, International Journal of Project Management, Volume 30, Issue 1, January 2012, Pages 5-14.

-       Ellinger, Alexander E.; Musgrove , Carolyn (Casey) Findley; Ellinger, Andrea D.; Bachrach, Daniel G.; Elmadağ Baş, Ayşe Banu, Wang, Yu-Lin (2012), “Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance”, Journal of Business Research, In Press, Corrected Proof, Available online 2 April 2012.

-       Flora,1999:www.Ncrcrd.Iastate.Edu.

-       Hawang, Ching-Lai & Kwangsun Yoon, (1981), Multiple Attribute Decision Making (Methods and Applications): A State-of-the-Art Survey; Springer-Verlag 1.

-       Krause, Daniel R.; Handfield, Robert B.; Tyler, Beverly B. (2007), “The relationships between supplier development, commitment, social capital accumulation and performance improvement”, Journal of Operations Management, Vol. 25, Issue 2, March 2007, Pages 528-545.

-       Lawson, Benn; Tyler, Beverly B.; Cousins, Paul D., (2008), “Antecedents and consequences of social capital on buyer performance improvement”, Journal of Operations Management, Vol. 26, Issue 3, May 2008, pp: 446-460.

-       Malik, Tariq  (2011), “Disparate association between alliance social capital and the global pharmaceutical firm's performance”, International Business Review, In Press, Corrected Proof, Available online 14 December 2011.

-       Nyamori, Robert Ochoki; Lawrence, Stewart R.; Perera, Hector B. (2012), “Revitalising local democracy: A social capital analysis in the context of a New Zealand local authority, Critical Perspectives on Accounting, In Press, Corrected Proof, Available online 20 May 2012.

-       Shipilov, Andrew; and Danis, Wade (2006), “TMG Social Capital, Strategic Choice and Firm Performance”, European Management Journal, Vol. 24, Issue 1, February 2006, pp: 16-27.

-       Vincenzo, Fausto Di, and Daniele Mascia. (2011. “Social capital in project-based organizations: Its role, structure, and impact on project performance”. International Journal of Project Management, In Press, Corrected Proof, Available online 6 May 2011.

-       Warner,f.(1999) ,”Social capital construction and The role of the Local state” ,Rural sociology63(3).

-       Wall,Ellen,Gabriele Ferrazzi,and Frans schyer.(1998),”Getting the goods on social capital”Rural dociology,63(2).