بررسی رابطة مصرف رسانه‌ای و ترس از جرم (مورد مطالعه: شهر کرج)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز.

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز.

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز. نویسندة مسؤول

چکیده

امروزه اهمیت و نقش روزافزون رسانه‎ها در حیات اجتماعی انسان معاصر، به حد غیر قابل انکاری رسیده است. تمامی گروه‌های اجتماعی هریک با سودایی در پی این ابزار قدرت بخش بوده و سهم خویش را از آن طلب می‎کنند. با توجه به هزاران کتاب، مقاله، سمینار، کنفرانس و ایجاد رشته‎های گوناگون دانشگاهی در ارتباط با مطالعة جنبه‌های گوناگون تأثیرگذاری رسانه‌ها، دیگر تردیدی در تأثیر رسانه‌ها در ساخت تصویر ذهنی از واقعیت‌های اجتماعی در جامعه وجود ندارد؛ تصویری که همواره منطبق بر واقعیت نمی‌باشد؛ بنابراین رسانه‌ها می‌توانند یکی از عوامل تأثیرگذار بر میزان ترس از جرم در جامعه ‌باشند. در تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایش اجتماعی به مطالعة رابطة بین مصرف رسانه‌ای و ترس از جرم در میان شهروندان 18 سال به بالای کرج پرداخته‌ایم. نمونة مورد مطالعه (405 نفر)، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند و اطلاعات لازم با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری گردیده است. یافته‌ها حاکی از آن بود که رابطة مستقیم و مثبتی بین میزان تماشای شبکه‌های تلویزیون داخلی (105/0= r)، تماشای شبکه‌های تلویزیون خارجی (111/0= r)، و میزان مطالعة مطبوعات (213/0= r) با ترس از جرم وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین میزان استفاده از اینترنت و گوش دادن به برنامه‌های رادیویی با ترس از جرم از لحاظ آماری رابطة معناداری وجود ندارد. در این میان میزان مطالعة مطبوعات دارای بالاترین ضریب تأثیر (182/0=Beta) در مقایسه با دیگر متغیرها در پیش‌بینی ترس از جرم می‌باشد.

تازه های تحقیق

.

کلیدواژه‌ها


-       آشنا، حسام‌الدین، و حسین رضی. (1376). "بازنگری نظریه‌های هنجاری رسانه‌ها و ارائة دیدگاهی اسلامی"، مجلة پژوهشی دانشگاه امام صادق، شمارة 4: ص: 245-207.

-       بیات، بهرام. (1388). "بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان تهرانی (با تأکید بر رسانه­های جمعی، عملکرد پلیس و بروز جرایم"، فصلنامة علمی- پژوهشی انتظام اجتماعی، سال اول (1): ص55-31.

-       بیکر، ترز ال. (1386). نحوة انجام تحقیقات اجتماعی. ترجمة هوشنگ نائینی. تهران: نشر نی.

-       حبیب­زاده، اصحاب، حسین افخمی و محمدرضا نادرپور. (1388). "بررسی نقش دوگانة رسانه­های جمعی در پیشگیری و وقوع جرایم"، فصلنامة انتظام اجتماعی، سال اول، (2): صص142-107.

-       غفاری، سپیده (1391). خبرگزاری مهر. http://www.mehrnews.com/detail/News/ 1634282

-       ربانی، رسول، محمد عباس­زاده و محمود مولایی­کرمانی. (1389). "تأثیر رسانه­های جمعی بر احساس ناامنی زنان"، فصلنامة پژوهش­های ارتباطی، سال هفدهم، (4): صص104-74.

-       رهنمایی، محمدتقی و موسی پورموسوی. (1385). "بررسی ناپایداری امنیتی کلان­شهر تهران بر اساس شاخص­های توسعة پایدار شهریمجلة پژوهش­های جغرافیایی، شمارة 57، صص: 193-177.

-       رهنمایی، محمدتقی، صابر محمدپور و حافظ اسکندری. (1389). "تحلیل نقش مهاجرت در زمینه­سازی برای پیدایش آسیب­های اجتماعی شهرنشینی شتابان در ایرانفصلنامة علمی-پژوهشی جغرافیای انسانی، سال سوم، شمارة 1، صص: 175-157.

-       سلطانی‌فر، محمد. (1387). "آموزش رسانه­ای تأمین و حفظ امنیت اجتماعی"، فصلنامة کارآگاه، سال دوم، (3): صص119-109.

-    صادقیان، جلال. (1388). "بررسی نقش کارکردی رسانه‌ها در امنیت ملی و عمومی"، فصلنامة دانش اجتماعی، سال 12 (1): صص189-165.

-       علی­اکبری، اسماعیل (1383). "توسعة شهری و آسیب­شناسی اجتماعی در ایرانپژوهش­های جغرافیایی، شمارة 48، صص: 69-49.

-       کامران، حسن و علی شجاع برآبادی. (1388). "بررسی امنیت شهری در شهرهای مرزی؛ مطالعة موردی: شهر تایبادفصلنامة علمی-پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، سال هشتم، شمارة 25، صص: 46-25.

-       مدیری، آتوسا. (1385). "جرم، خشونت و احساس امنیت در فضای شهریفصلنامة علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شمارة 22، صص: 28-11.

-       مور، استفن. (1382). "بررسی جامعه‌شناختی رسانه‌های جمعی"، ترجمة عبدالرسول یعقوبی، مجلة معرفت، شمارة 72: صص69-63.

-       نویدنیا، منیژه. (1389). "اولویت امنیتی شهروندان در مناطق مختلف شهر تهرانفصلنامة علمی- پژوهشی جغرافیای انسانی، سال دوم، شمارة 2، صص: 99-87.

-       همتی، رضا. (1386). "پلیس جامعه­محور و نقش آن در کاهش احساس ناامنیفصلنامة دانش اجتماعی، شمارة 35 ، صص 131-147.

-       ولد، جرج، توماس برنارد و جفری اسنیپس. (1380). جرم­شناسی نظـری: گـذری بر نظریه­های جرم­شناسی، ترجمة علی شجاعی، تهران: سمت.

-       یامین‌پور، وحید. (1387). "امنیت اخلاقی و تصویرسازی رسانه ملی، بایسته‌های پرداخت رسانة ملی به موضوع پیشگیری از جرم"، مجلة پژوهش و سنجش، دورة 15 (53): صص142-129.

-     Beirne Piers and James, W. Messerschmidt. (2011). Criminology a Sociological Approach. New York. Oxford university press.

-     Clarke, Kristin Rachelle (2006). A Longitudinal Study of Fear Of Crime in Winnipeg. Master of Arts Dissertation. Winnipeg Manitoba: University of Manitoba.

-     Doll, Jason Fleming (2004), An Analysis of the Effects of Community Policing on Fear of Crime. PHD Dissertation. Alliant International University: Fresno Campus.

-     Erdonmez, Erhan. (2009). The Effect of Media on Citizens’ Fear of Crime in Turkey. PHD Dissertation. University of North Texas.

-     Eschholz, Sarah.( 2002). “Racial Composition of Television Offenders and Viewers’ Fear of Crime”. Critical Criminology 11 (1): 41-60.

-     Hinkle, C. Joshua (2005). The Impact of Disorder on Fear of Crime: A Test of the First Link of Broken Windows. Master of Art Dissertation. University of Maryland.

-     Hurban, M. Holly (2006). Fear of Crime in the New York City Public Schools: A Study of Resilience. PhD Dissertation. The City University of New York.

-     Jorgensen, J. Lisa (2008). The Effect of Environmental Cues and Social Cues on Fear of Crime in A Community Park Setting. PhD Dissertation. The University of Utah.

-     Lane, Jodi, and James W. Meeker. (2003). “Ethnicity, Information Source, and Fear of Crime”, Deviant Behavior, 24 (1): 1-26.

-     Marczak, Magdolena (2004). Victimization and The  Fear of Crime in Vancouver, Master of Arts Dissertation, Ottawa: Simon Fraser University.

-     Nicholson, F. David (2010). Disadvantaged Neighborhoods and fera of crime: Does family structure matter. PhD dissertation, The University of Oklahoma.

-     Scarborough, K. Brittney (2009), Assessing the Relationship Between Neighborhood Structure, Perceived Disorder, and Fear of Crime. Master of Science Dissertation, Missouri Kansas City:  General Methodist University.

-     Wynne, Tom (2008). An Investigation into the Fear of Crime: Is there a Link between the Fear of Crime and the Likelihood of Victimization?.  MA Dissertation.  Nottingham Trent University.