بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت شهروندان با پلیس (مورد مطالعه: شهروندان شهرستان کاشان در سال 1390)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

3 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان

چکیده

امروزه امنیت در شهرها، مخصوصاً شهرهای بزرگ به یک مسأله مهم و پیچیده تبدیل شده است. با توجه به نقش اساسی پلیس به عنوان یکی از ارکان بسیار مهم برقراری نظم و امنیت در جامعه و نقش  مشارکت­های مردمی با پلیس برای رسیدن به این هدف، شناسایی زمینه­ها و عوامل شکل­گیری و گسترش مشارکت شهروندان با پلیس در جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه، رویکرد امنیت مبتنی بر جامعه­محوری بر اساس کار پلیس با مشارکت جامعه مورد تأکید قرار گرفته است. بر این مبنا، هدف اساسی این مطالعه بررسی وضعیت اعتماد به پلیس، منزلت اجتماعی پلیس در جامعه و نگرش شهروندان به نقش پلیس در حفظ و تأمین امنیت در جامعه و رابطه­ی هر یک از متغیرهای بالا با میزان مشارکت با پلیس در جامعه­ی آماری مورد مطالعه می­باشد.
این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده­های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه توأم با مصاحبه جمع­آوری گردیده است. اعتبار و روایی مقیاس­های تحقیق به ترتیب با ضریب آلفای 908/0، 872/0، 775/0و 75/0 مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه­ی آماری تحقیق همه­ی شهروندان شهر کاشان در سال 90-1389 می­باشد که با استفاده از فرمول نمونه­گیری کوکران تعداد 700 نفر به عنوان نمونه تعیین و به صورت تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته­اند. در مجمـوع یافته­های تحقیق و نتایج فعالیت­های آماری مربوطه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه­ی معناداری بین هریک از متغیرهای مستقـل با میزان مشـارکت با پلیس در سطح اطمینان 99 درصد را نشان می­دهد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، اثرات هر یک از متغیرهای فوق بر میزان مشارکت با پلیس را به ترتیب به میزان 38،25 و 24 درصد مورد تأیید قرار داده است.

تازه های تحقیق

.

کلیدواژه‌ها


-      آتال، یوکش؛ اوین، الس. (1379). درگیر ساختن مردم فقیر، پرسش­های فراوان، در: فقر و مشارکت در جامعه­ی مدنی، ترجمه­ی ایرج پاد، تهران: انتشارات سروش.   

-      آزاد ارمکی، تقی. (1372). عوامل مؤثر در موفقیت بیشتر مشارکت مردم در توسعه، مجله فرهنگ توسعه، شماره 10، سال دوم، تهران: چاپ شقایق.

-      اسکوگان، وسلی. جی. (1386). مشارکت اجتماعی و مراقبت انتظامی همگانی، ترجمه ابراهیم مسعودنیا، در کتاب سال امنیت اجتماعی، تهران: نشر آشنایی.

-      انصاری، محمد اسماعیل. (1375). «بازشناسی و پیش نیازهای مدیریت مشارکتی در نظام اجرایی»، مجله مدیریت دولتی، شماره 44-43.

-      بیرو، آلن. (1374). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه­ی باقر ساروخانی، تهران: کیهان.

-      تاجران، عزیزالله؛ کلاکی، حسن. (1388). «بررسی تأثیر عملکرد پلیس بر احساس امنیت شهروندان تهرانی»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال چهارم، شماره­ی چهارم.

-      تامین، ملوین. (1373). جامعه­شناسی قشربندی و نابرابری­های اجتماعی، نظرى و کاربردى، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر توتیا.

-      حسینیان، شهامت؛ فهیمی، علی. (1388). «بررسی عوامل مؤثر بر منزلت اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی»، فصلنامهمطالعاتمدیریتترافیک، سال چهارم، شماره سیزدهم.

-      زتومکا، پیوتر. (1384). اعتماد، یک نظریه­ی جامعه­شناختی، ترجمه فاطمه گلابی، تهران: نشر مترجم.

-      زیاری، کرامت­اله، عیوضلو، داوود؛ عیوضلو، محمود؛ جهانبخش، ریکا. (1392). «تحلیل تطبیقی احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی؛ مطالعه موردی شهرستان کوهدشت»، پژوهش­های روستایی، سال چهارم، شماره یکم.

-      شایگان، فریبا. (1387). «بررسی میزان اعتماد مردم به پلیس؛ مطالعه موردی شهر تهران»، فصلنامه دانش انتظامی، سال دهم، شماره دوم.

-      شریعتی، سعید. (1384). بررسی احساس امنیت عمومی در استان خراسان، پژوهشکده اقبال، جهاد دانشگاهی مشهد.

-      عبدی، توحید. (1382). «میزگرد پلیس مطلوب»، دو ماهنامهنشریهعلومانتظامی، شماره­ی 20.

-      عبدى، توحید؛ صارمى، نوذرامین؛ ساعدى، على محمد. (1387). «تأثیر اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی بر اعتماد مردم به پلیس در محدوده­ی مرکزی کرج»، فصلنامهمطالعاتمدیریتانتظامى، سال سوم، شمارة سوم.

-       عظیمی آرانی، حسین. (1373). مدارهای توسعه­نیافتگی در اقتصاد ایران، تهران: نشر نی.

-      علیزاده، ابراهیم؛ رضایی، علی محمد. (1384). بررسی منزلت اجتماعی پلیس و تعیین عوامل مؤثر بر آن، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات آموزش نیروی انسانی ناجا.

-      کامران، فریدون؛ احمدیان، اسلام. (1388). «بررسی میزان اعتماد اجتماعی مردم به پلیس و عوامل مرتبط با آن در استان ایلام»، فصلنامه­یپژوهشاجتماعی، سال دوم، شماره چهارم.

-      کرامتی، مهدی؛ ملتفت، حسین. (1386). کتاب سال امنیت اجتماعی، تهران: نشر آشنایی.

-      کلاکی، حسن؛ دوستدار، رضا. (1388). «بررسی منزلت شغلی و اجتماعی پلیس ایران و عوامل مؤثر بر آن»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال چهارم، شماره دوم.

-      کلانتری، خلیل. (1382). پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی با استفاده از نرم­افزار spss، تهران: نشر شریف.

-      کلمن، جیمز. (1377). بنیادهای نظریه­ی اجتماعی، ترجمه­ی­ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

-      ملک، حسن. (1374). جامعه­شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی، تهران: انتشارت دانشگاه پیام نور.

-      نورپور، ف. (1385). بررسی میزان اعتماد جوانان بین 20-30 سال شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رودهن.

-      نیازی، محسن. (1381). تبیین موانع مشارکت اجتماعی در شهرستان کاشان، پایان­نامه دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.

-      هاشمی، سیدضیاء. (1383). پلیس و اعتماد اجتماعی، تهران: اداره کل مطالعات اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا.

-      هس، کارن؛ میلر، لیندا. (1382). پلیس در اجتماع: راهبردهایی برای قرن بیست و یکم، ترجمه محمدرضا کلهر، تهران: دانشگاه علوم انتظامی ناجا، معاونت پژوهشی، اداره­ی چاپ و نشر.

-         Axelord, Mory (1950), urban structure and social participation, American sociological Review. Vol 21. Issuel, pp 13-18.

-          Gerda, R., Wekerle and Carolyn Whitzman. (1998), Safe Cities, Guidelines for Planning, Design, and Management, New York

-         Goult, Denis (1995), Development Ethics a Guid of theory and practice, Landan, Ned books.

-                  Markus, B & Walton, Hanes (2002), “civic participation in American cities”, (www.google. Com)0

-         Molinas, Jose R (1998), the impact of inequality, gender, external assisnsnse and social capital on local- level cooperation, Word development, Vol 26, no 3, 413-431.

-          Pilant, Lois. (1992). Enhancing the patrol image. The Police Chief, 59 (8), 37-38, 58-61. Retrieved, from

http://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=138475.

-          Sheehan, Kathy. (1994). Image Projection. Law and Order