بررسی احساس امنیت زنان در مناطق مختلف شهری نمونه موردی مناطق 5 و13 اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عدانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده

امنیت حقی بنیادین و پیش نیاز ارتقای رفاه و سلامت مردم است؛ از این رو این مقاله بر آن است که به بررسی امنیت زنان در دو منطقه­ی 5 و13 اصفهان بپردازد. به منظور سنجش امنیت اجتماعی زنان در این مناطق سه بعد اجتماعی، کالبدی و امنیت مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در میزان امنیت زنان دو منطقه­ی مورد بررسی، تفاوت معناداری وجود دارد و منطقه­ی 5 از لحاظ ابعاد مورد بررسی نسبت به منطقه­ی 13 در سطح بالاتری قرار دارد. نتایج تحلیل واریانس رگرسیونی نشان می­دهد که بین متغیرهای بررسی شده و امنیت زنان در سطح بالای 95 درصد با درجه­ی معناداری(002/0=Sig) رابطه­ی معناداری وجود دارد. این آزمون نشان می­دهد که در مجموع میزان همبستگی بین متغیرهای بررسی امنیت زنان شامل متغیرهای اجتماعی، بافت کالبدی و امنیت با متغیر وابسته­ی میزان امنیت برابر با 296/ 0می­باشد که یک همبستگی مستقیم با شدت متوسط به شمار می­آید. همچنین این متغیرها مجموعاً قادر به تبیین حدود 072/0 درصد از تغییرات (واریانس) متغیر وابسته می­باشند و دیگر تغییرات باقی مانده متغیر وابسته توسط عوامل ناشناخته دیگر تبیین می‌شود. یافته­های دیگر نشان می­دهد بین شاخص­های اجتماعی و کالبدی با میزان امنیت، رابطه­ی مستقیمی وجود دارد یعنی هرچه این شاخص­ها در حد بالاتری باشند، امینت نیز افزایش پیدا می­کند؛ از طرفی در هر دو منطقه، مردم حضور پلیس و نیروی انتظامی را مهم­ترین عامل در ایجاد حس امنیت می­دانند.

تازه های تحقیق

.

کلیدواژه‌ها


-          افشار، زین العابدین. (1385). امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

-          افشانی، سید علیرضا و راضیه، ذاکری هامانه. (1391). مطالعه­ی تطبیقی میزان احساس امنیت احساس اجتماعی زنان و مردان ساکنان شهـر یزد، زن در توسعه و سیاست، دوره­ی 10، شماره­ی 3.

-          بیات، بهرام. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان تهرانی (با تأکید بر رسانه­های جمعی، عملکرد پلیس و بروز جرایم، انتظام اجتماعی)، سال اول، شماره­ی اول.

-          رفیعیان، مجتبی و دیگران. (1388). عوامل مؤثر بر ارتقای امنیت زنان در محیط شهری، مجموعه مقالات پژوهش زنان، شماره­ی 3.

-          زنجانی زاده اعزازی، هما. (1381). زنان و امنیت شهری، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره­ی 34.

-          صادقی فسایی، سهیلا و زهرا، میر حسینی. (1388). تحلیل جامعه­شناختی ترس از جرم در میان زنان شهر تهران، مجله­ی نامه­ی علوم اجتماعی، شماره­ی 17.

-          ــــــــــــ . (1386). زنان عابر و راننده در فضای حمل نقل شهری، مجله­ی الکترونیک ویستا بازیابی6/2/1392.

-          عریضی، فروغ السادات، محمدی، اصغر و گل نسا ساسان. (1391). رابطه­ی ویژگی­های اجتماعی و فردی زنان بر احساس امنیت آنان در اماکن عمومی شهر بندرعباس، فصلنامه­ی مطالعات شهری، سال دوم، شماره­ی چهارم.

-          قرایی، فریبا، راد جهانبانی، نفیسه و نازیلا رشیدپور. (1389). بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق مختلف شهری، آرمان­شهر، شماره­ی 4.

-          ـــــــــــ . (1378). تجدد و تشخـص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه­ی ناصر موفقیان، تهران: نشر­نی.

-          مدیری، آتوسا. (١٣٨٥). جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر، فصلنامه­ی علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره­ی 22.

-          نوروزی، فیض الله و سارا، فولادی سپهر. (1388). بررسی احساس امنیت زنان 29-15 ساله شهر تهـران در دو بعد احساس امنیـت در محیـط خانواده و احـساس امنیت در مکان­های عمومی، مجله­ی راهبرد، سال هجدهم.

-          ناجا. (1383). بررسی میزان احساس امنیت در بین حاشیه­نشینان تهران بزرگ به تفکیک مناطق، تهران، معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا.

-       Boyle, Julie g dr Findlay Catherine and forsyth, leslies(2001). aninvestiation in to wemans perceptions of fear and the desin of the arhan enrironment, open spase, loondon.

-       Brady, Martha(2005).  safe spaces for adol escent  girls, population council.

-       Fyfe and Bannister, (2001). in troduction : fear and the city in arbun studies publisher Roatledye.

-       Koskela , H and pin. R (2000). Revisting fear and place : womens fear of attact and the buitt environment Geoforam 31.