امنیت و شناخت اولویت های آن در میان شهروندان استان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی و مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان پردیس خواجه نصیر کرمان

3 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)

4 کارشناس ارشد ریاضی

چکیده

تضمین امنیت و پایداری شهری با عنایت به فزونی یافتن انتظارات نهادهای تصمیم­گیرنده، اجرایی و کنشگران سطح خرد از قوای انتظامی، به همگونی کارکردهای این نهاد با نیازهای امنیتی هر جامعه همبسته است. بی­شک، استان پهناور کرمان نیز از این قاعده مستثنا نیست. پژوهش حاضر، ابتدا ضمن توجه به شاخه­ی علم جامعه­شناسی امنیت، در سطح مفهومی با برساختن مفاهیم امنیت وجودی، امنیت رفاهی و امنیت معنابخش، این مقوله­ها را با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای در 400 پرسشنامه میان ساکنان شهرهای استان کرمان به محک آزمون نهاده است. یافته­ها حکایت از آن دارد که نیازهای امنیتی در مناطق سه­گانه­ی مرکز، نیمه­ی پیرامون و پیرامون متفاوت است. گرچه نیاز به امنیت وجودی در تمام نقاط شهری استان در اولویت نخست قرار دارد با این حال اولویت مقوله­های این امنیت در مناطق پیرامونی برجسته­تر است. امنیت رفاهی و معنابخش نیز به فراخور، در مناطق مرکزی و نیمه­پیرامونی جایگاه نخست را دارا می­باشند.

کلیدواژه‌ها


-          اچ، چاوا فرانکفورد و دیوید نچمیاس. (1381). روش­های پژوهش در علوم اجتماعی، ترجمه­ی: فاضل لاریجانی و رضا فاضلی، تهران: انتشارات سروش.

-          امانت، حمید. (1390). «امنیت اجتماعی و ارائه­ی الگوی سنجش آن»، فصلنامه­ی مطالعات امنیت اجتماعی، صص175-145.

-          افتخاری، اصغر. (1380). اقتدار ملی: جامعه­شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی، تهران: ناجا.

-          تائب، سعید و خلیلی حسین. (1386). «اولویت­های امنیت­سازی در خلیج فارس»، تهران، فصلنامه­ی مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره­ی 30، صص186-131.

-          سیف زاده، حسین. (1383). معمای امنیت و چالش­های جدید غرب، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل.

-          رفیع پور، فرامرز. (1377). آناتومی جامعه، تهران: نشر انتشار.

-          عبدالله خانی، علی. (1383). نظریه­های امنیت، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر.

-          مختاری، اصغر. (1380). «ساخت اجتماعی امنیت»، دانش انتظامی، شماره­ی 11، صص53-22.

-          نویدنیا، منیژه. (1382). «درآمدی بر امنیت اجتماعی»، تهران، فصلنامه­ی مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره­ی اول.

-          ـــــــــــ . (1384). «چندگانگی امنیت: امنیت ملی، امنیت عمومی و امنیت اجتماعی»، فصلنامه­ی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره­ی 2 و 3، صص58-35.

-          ـــــــــــ . (1388). امنیت اجتماعی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-     ـــــــــــ . (1389). «اولویت امنیتی شهروندان و مناطق مختلف شهر تهران»، تهران: فصلنامه­ی جغرافیای انسانی، شماره­ی دوم، صص99-87.

-       Dorit, d(2004), The Roles of Public Police and Private Agencies.www. Lcc.gc.ca.

-       Sorensen, Georg(2006), What kid of World Order: Journal of the Nordie Internatonal Studies Association:393-402.