الگوپذیری از شبکه‏ های اجتماعی در جوامع شهری با تأکید بر شبکه‏ های اجتماعی مجازی (مطالعه‌ی موردی: جوانان شهر اراک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

فضای مجازی فضایی است که تأثیرات آن بر زندگی همواره مورد توجه و سؤال بوده است و امروزه به دلیل گستردگی بیش از حد آن حساسیت­های فراوانی را ایجاد کرده است از این رو در این پژوهش در تلاش بودیم تا با روش پیمایشی به بررسی الگوپذیری از شبکه‏های اجتماعی در جوامع شهری با تأکید بر شبکه‏های اجتماعی مجازی در بین جوانان شهر اراک بپردازیم. بر این اساس با توجه به جامعه­ی آماری حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و در نظر گرفتن اعتبار و ضریب متناسب آلفای کرونباخ، تعداد 384 پرسشنامه بین جوانان شهر اراک توزیع نموده تا به بررسی این فرضیه که "آیا رابطه­ی معناداری بین استفاده از شبکه‏های اجتماعی در جوامع شهری با تأکید بر شبکه‏های اجتماعی مجازی با الگوپذیری جوانان وجود دارد؟ بپردازد. که نتایج پژوهش نشان داد استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی بر متغیرهای (اوقات فراغت، سبک زندگی، ارتباطات عاطفی خانوادگی، هویت اجتماعی، سلامت اجتماعی) تأثیرگذار بوده و رابطه­ی معناداری بین آنها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


ـ اعلایی، محسن. بشیری، حسین.(1394). بررسی جامعه­شناختی تأثیر شبکه‏های اجتماعی مجازی بر همبستگی اجتماعی، مجله­ی مطالعات توسعه­ی اجتماعی ایران، سال هفتم، شماره­ی دوم.
ـ افروغ، ع.(1377). فضا و نابرابری اجتماعی: الگویی برای جدایی­گزینی فضایی و پیامدهای آن، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول.
ـ آزاد ارمکی، تقی.(1386). جهان ایرانی: مسجد و کافی شاپ، فصلنامه­ی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره­ی4.
ـ برات­دستجردی، نگین؛ داورپناه، هدایت اله؛ اسماعیلی، معصومه.(1395). بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه­ی اجتماعی فیس بوک و سلامت اجتماعی دانشجویان، جامعه­شناسی کاربردی، سال بیست و هفتم، شماره­ی پیاپی61، شماره­ی اول: 156-143.
ـ بشیر، حسن؛ افراسیابی، محمد صادق.(1391). شبکه­های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان، تحقیقات فرهنگی ایران، دوره­ی5، شماره­ی1: 60-31.
ـ پرهیزکار، الف. و همکاران.(1389). سهم فضای مجازی از فضای خدمات شهری تهران و تأثیر خصوصیات شهروندان در میزان استفاده از خدمات فضای مجازی، فصلنامه­ی برنامه­ریزی شهری.
ـ تنهایی، حسین ابوالحسن.(1391). بازشناسی تحلیلی نظریه­های مدرن جامعه­شناسی در مدرنیته در گذار، تهران: علم.
ـ حمیدپور، یوسف؛ طایفه، اشرف؛ آقاپور فرکوش، مجید.(1388). بررسی جامعه‏شناختی عوامل مؤثر بر الگوپذیری رفتار اجتماعی دختران، پژوهشنامه­ی علوم اجتماعی، سال سوم، شماره­ی1.
ـ دستجردی، نگین. و صیادی، سمیه.(1391). بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‏های اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت و افسردگی در دانشجویان دانشگاه های پیام نور شهر اصفهان، تحقیقات علوم رفتاری، دوره­ی10، شماره5­ی.
ـ ربانی، ر. و شیری، ح.(1388). اوقات فراغت جوانان در تهران: بررسی جامعه­شناختی الگوهای گذران اوقات فراغت جوانان در تهران، فصلنامه­ی تحقیقات فرهنگی، سال دوم، شماره­ی8: صص242-209.
ـ شکاری نمین، شیدا؛  حاجیانی، ابراهیم .(1393). ، بررسی تأثیر شبکه‏های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان، مجله­ی مدیریت فرهنگی، سال هشتم، شماره­ی بیست و ششم، صص79-63.
ـ شکوری، ع .(1385). تمایزپذیری و هویت اجتماعی مبتنی بر مصرف: مطالعة موردی جوانان شهر تهران، مجله­ی جهانی رسانه، شماره­ی 2.
ـ شهابی، محمود؛ بیات، قدسی .(1391).  اهداف و انگیزه­های عضویت کاربران در شبکه‏های اجتماعی مجازی. مطالعات فرهنگ- ارتباطات، 13 (20).
ـ صبوری خسروشاهی؛ ح. و همکاران .(1392). فضای مجازی و هویت جهانی: مطالعه­ی موردی دانشجویان دانشگاه آژاد اسلامی، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، دوره چهارم، شماره 10.
ـ فیروزآبادی، ابوالحسن.(1394). سخنرانی در همایش شبکه­های اجتماعی مجازی: فرصت­ها و تهدیدها. بازیابی شده از سایت خبری تابناک، پنجم دی ماه.
ـ قاسم­زاده، بهنام؛ رسول­زاده اقدم صمد؛ رهبری­پور، کسری.(1390). بررسی تأثیر فضاهای عمومی شهری و فضای مجازی در شکل­گیری افکار عمومی جامعه، مطالعات جامعه­شناسی، سال سوم، شماره­ی یازدهم: 35-21.
ـ کوثری، مسعود.(1386). جهان فرهنگی کاربران ایرانی در شبکه دوست­یابی اورکات، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات.
ـ میرزایی، خلیل. صدیقی، صفری، فاطمه.(1392). بررسی ویژگی­های ارتباطی شبکه‏های اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن­ها بر روابط اجتماعی کاربران، مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال دهم، شماره­ی سی و هفتم.
ـ ودودی، الهه؛ دلاور، علی(1394).  بررسی تأثیر شبکه‏های اجتماعی مجازی در تغییر  ویژگی­های شخصیتی جوانان، فصلنامه­ی روان­شناسی تربیتی، سال یازدهم، شماره سی و پنجم.
ـ هاتف، م.(1388). چالش­ها و چشم­اندازهای امنیت در فضای مجازی، دو فصلنامه­ی   توسعه­ی علوم انسانی پلیس، سال ششم، شماره­ی22.
- Gulbahar, Y. Kalelioglu, F. & Madran, O. (2010). Sosyal Aglarin Egitim Amacli Kullanimi [Educational use of social networks].XV. Turkiye de Internet Kullanimi Konferansi. Istanbul: Istanbul Teknik University.
- Isik, F. (2013). Comparison of the use of social Network in Education between North and South Cyprus. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 103, Pp. 210-219.
- Joinson, Adam N,( 2008). Looking at, looking up or keeping up with people Motivesand use of facebook. In: Proceedings of CHI ‘08. ACM, New York, NY, pp. 1027–1036, people.bath.ac.uk/aj266/pubs_pdf/1149-joinson.pdf.
- Lenhart, Amanda., & Madden, Mary, (2007). eens, Privacy & Online Social Networks. Pew Internet & American Life Project Washington, DC. Available:
- Lim, B. & Chou, A. (2010). A Framework for Measuring Happiness in online Social Network. Illinois State University.
-Macmillan Dictionary for Students Macmillan, Pan Ltd. (1981), page 1155. Retrieved 2010-7-15.
- Massari, Luisa. (2010). Analysis of MySpace user profiles. Information SystemsFrontiers, 1-7.
- Perez, C., (2014)., Socialization , uses and influence of social networks in adolescents: the role of broadcast Scheduling., Social and Behavioral Sciences., 132., pp: 515-521.
- Shabir, G., Yousef Hamed, Y., Safdar, G., Faroug, M., Gilani, s., (2014)., The impact of social media on Youth: A case study of Bahawalpur City., Asia Journal of Social Sciences & Humanities., 3(4).
- Wang, J. Jackson, L. Wang, H. & Gaskin, J. (2015). Predicting Social Networking Site use: Personality, Attitudes, Motivation and Internet Self-Efficacy. Personality and   IndividualDifferences, Vol. 80, Pp. 119-124.