سازمان های مردم نهـاد و امنیت شهری(مطالعه ی موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

مقاله­ی حاضر با هدف بررسی نقش سازمان­های مردم­نهاد در ارتقاء احساس امنیت اجتماعی مردم در شهر اصفهان تدوین شده است. این پژوهش برخی ابعاد و مؤلفه­های احساس امنیت (احساس امنیت مالی، احساس امنیت جانی، احساس امنیت اجتماعی) را که صاحب­نظران جامعه­شناسی، روان­شناسی بدان توجه داشته­اند،  با تأکید بر اندیشه­های نظریه­پردازان کلاسیک و مدرن مورد بحث و بررسی قرار داده است. در این تحقیق متغیرهای پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، مسؤولیت­پذیری اجتماعی، آگاهی اجتماعی و سرمایه­ی اجتماعی و مدت عضویت در سازمان­های مردم­نهاد به عنوان متغیر مستقل و احساس امنیت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایش است و از شیوه­ی نمونه­گیری سهمیه­ای استفاده شده است. جامعه­ی آماری، کلیه­ی سازمان های مردم نهاد فعال و در دسترس در شهر اصفهان بوده است که تعداد  آن­ها 30 سازمان می باشد و جمعاً حدود 24240 نفر عضو در آن وجود دارد که به عنوان جامعه ی آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این پژوهش نشان می­دهد احساس امنیت رابطه­ی مثبتی با سرمایه­ی اجتماعی، آگاهی اجتماعی و پایگاه اجتماعی دارد. اما ارتباط معناداری بین احساس امنیت با مسؤولیت­پذیری اجتماعی، مدت عضویت در  سازمان­های مردم­نهاد و نوع فعالیت سازمان و سن مشاهده نگردید. همچنین آزمون تحلیل واریانس نشان داده است که حداقل اختلاف میانگین­ احساس امنیت در بین افراد با تحصیلات متفاوت و جنسیت متفاوت معنا­دار است. با توجه به تحلیل رگرسیونی چند­متغیره می­توان نتیجه گرفت که بین احساس امنیت و متغیرهای چندگانه­ی سرمایه­ی اجتماعی، آگاهی اجتماعی، پایگاه اجتماعی و مسؤولیت اجتماعی رابطه وجود دارد و از بین متغیرهای چندگانه­ی ذکر شده همچنین سرمایه­ی اجتماعی بیش­ترین اثر را در  تبیین احساس امنیت داشته است و متغیر آگاهی اجتماعی کم­ترین اثر را در بین متغیرهای مستقل در  تبیین احساس امنیت داشته است.

کلیدواژه‌ها


-   افتخاری، اصغر.(1384). معماری امنیت عمومی و جایگاه تازه پلیس در جامعه، مجموعه مقالات کنکاشی بر جنبه­های مختلف امنیت عمومی در تهران
-   افتخاری،اصغر.(1378). ظرفیت طبیعی امنیت، فصل نامه­ی دانش انتظامی،سال سوم،شماره­ی 4
-   افتخاری،اصغر.(1384).ساختار اجتماعی امنیت؛ مطالعه­ی موردی: جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مقالات و سخنرانی­های همایش امنیت اجتماعی تهران، معاونت ناجا، انتشارات گلپونه. دانشکده­­ی علوم انتظامی
-    بوزان ، باری.(1371). دولت­ها و هراس، پژوهشکده­ی مطالعات راهبردی
-    بوزان، باری .(1378).مردم؛ دولت­ها، ترس ترجمه­ی پژوهشکده­ی مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
-   خوش‌فکر، غلامرضا.(1384).بررسی مشارکت مردم در ایجاد حفظ و گسترش امنیت اجتماعی
-   خوش‌فکر، غلامرضا.(1384).امنیت و جامعه­ی مدنی، نشریه­ی امنیت، سال چهارم، شماره­ی سیزدهم و چهاردهم، مرداد و شهریور
-    شاکری،سید رضا.(1381).پلیس امنیت عمومی، انتشارات ساعس ناجا
-   کارگر،بهمن.(1386).حاشیه نشینی و امنیت، جغرافیای نیروهای مسلح
-   کلاهچیان،محمود.(1384). راهکارهای تحقق امنیت اجتماعی، مجموعه مقالات و سخنرانی­های همایش امنیت اجتماعی، تهران: معاونت اجتماعی ناجا، شماره­ی1،انتشارات گلپونه
-     محسنی، رضا علی؛ غلامرضا خوشفر ؛ قربان علی بابایی ؛ میترا ابراهیمی .(1392).بررسی عامل­های مؤثر بر انگیزه­ی مشارکت زنان در سازمان­های مردم­نهاد، فصلنامه­ی زن و جامعه، شماره­ی 2 ، تابستان 1392
-   مطهری نیا، مهدی.(1384).وقایع و سیره­ی امام علی(ع)، اینترنت
-     معاونت اجتماعی ناجا.(1384).فصلنامه­ی مطالعات امنیت اجتماعی
-    میری آشتیانی، الهام.(1383). بحران امنیت اجتماعی در ایران، ماهنامه­ی برداشت اول؛ سال سوم، شماره­ی22­.
-   ناطق پور،محمدجواد.(1384).سرمایه­ی اجتماعی و عوامل مؤثر بر شـکل­گیری آن در شهر تهران،مجله­ی جامعه­شناسی ایران، دوره­ی ششم،شماره­ی 4
-   نوید نیا، منیزه .(1382). گزارش پژوهش امنیت اجتماعی، پژوهشکده­ی مطالعات راهبردی.شماره­ی 18
-    نوید نیا، منیژه.(1385). تحلیل  رابطه­ی امنیت اجتماعی و هویت ایرانی، فصلنامه­ی تخصصی جامعه­شناسی، سال دوم، شماره­ی 3
-   نوید نیا، منیژه.(1382).امنیت اجتماعی روایتی جامع، تهران
-   نوید نیا، منیژه.(1384).شاخص­های امنیت اجتماعی
-   نویدنیا، منیژه .(1384).گفتمانی پیرامون امنیت اجتماعی، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، تهران: معاونت اجتماعی ناجا
-    نویدنیا، منیژه.(1382).درآمدی بر امنیت اجتماعی، فصلنامه­ی مطالعات راهبردی، سال ششم. شماره­ی 19
-    Chiriicos, Ted. Sarah, Esch holz &Marc,Gertz. (1997).Crime, News and Fear of Crime : To Ward An Identification of Audience Effects
-    Gauri Varun & Galef  Gulia (2005), NGOs in Bangladesh,activities, resources, and governance, World Development, 33(12), pp. 2045–2065
-    Nelson Paul J & Dorsey Ellen (2003), At the nexus of human rights and development: New Methods and Strategies of Global NGOs, World Development 31(12), pp. 2013–2026