بررسی رابطه بین کنترل‌کننده‌های رسمی و نگرش افراد به جرم (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب، (نویسنده مسؤول)

2 دکتری جامعه شناسی دانشگاه رازی

چکیده

این پژوهش به بررسی ارزیابی سرعت و رشد جرم و تأثیر بازدارنده‌های رسمی بر روی آن از نظر مردم شهر کرمانشاه پرداخته است. در این راستا به نقش پلیس به عنوان بازدارنده (رسمی) توجه دارد. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی توأم با مصاحبه است. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه کلیه‌ی شهروندان 18 سال به بالا در شهر کرمانشاه هستند که 300 نفر از آنها به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند. هم چنین از دیدگاه نظری گیدنز به عنوان چارچوب نظری استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد میزان وقوع سرقت وسیله‌ی نقلیه‌ی شخصی از میان جرائم اجتماعی از همه بیشتر است. به طوری که 197 نفر یا به عبارتی 65 درصد پاسخگویان اظهار داشتند که میزان شیوع این نوع جرم در جامعه بیشتر است. رابطه‌ی نامشروع، نزاع دسته‌جمعی، کتک خوردن از افراد ناشناس، قاچاق و تصادف از جمله جرائمی است که در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ضریب همبستگی برای سه متغیر میزان ناهنجاری، میزان نظارت اجتماعی و میزان حضور پلیس معنادار است. رابطه بین متغیرهای مذکور برای میزان حضور پلیس (44/0- =r)، میزان نظارت اجتماعی (512/0- =r) و میزان ناهنجاری (485/0=r) است. نتایج رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که میزان نظارت اجتماعی و ناهنجاری اجتماعی و گشت ‌زنی پلیس وارد معادله‌ی رگرسیونی شده و توانستند 50/0 درصد از تغییرات درونی متغیر وابسته را تبیین نمایند. یافته‌ها نشان می‌دهد که گشت‌زنی پلیس و نظارت اجتماعی میزان جرم را کاهش و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی منجر به افزایش جرائم اجتماعی می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


-         احمدی، حبیب. (1377). نظریه‌های انحراف اجتماعی، شیراز: انتشارات زر.

-         احمدی، حبیب. (1384). جامعه‌شناسی انحرافات، تهران: سمت.

-         اعزازی، شهلا. (1380). جامعه­شناسی خانواده، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

-         جبه دار، علیرضا، عبدالرضا ساویز و جواد رضایی. (1387). تأثیر دفتر نظارت همگانی تهران بزرگ در اعتمادسازی بین پلیس و مردم، فصلنامهی مطالعات مدیریت انتظامی، سال سوم، شماره‌ی دوم، صص 141-156.

-         خلفخانی، مهدی. (1387). راه‌های گسترش حوزه‌ی عمومی به منظور ارتقاء سطح نظارت‌های اجتماعی، پژوهشنامه‌ی علوم اجتماعی، سال دوم، شماره‌ی دوم، صص 49-61.

-         ستوده، هدایت اله. (1380). آسیبشناسی اجتماعی (جامعهشناسی انحرافات)، تهران: انتشارات آوای نور.

-         سراج زاده، حسین و اشرف گیلانی. (1389). بی سازمانی اجتماعی و ترس از جرم، فصلنامهی علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره‌ی ۳۴ .

-         گیدنز، آنتونی. (1383). جامعهشناسی، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.

-         ملکمیان، مینا و سعید شریفیان. (۱۳۸۸). بررسی عوامل مؤثر بر جرم زنان زندانی، فصلنامهی پژوهش اجتماعی، سال دوم، شماره‌ی پنجم.

-         ممتاز، فریده. (1381). انحرافات اجتماعی، نظریه‌ها و دیدگاه‌ها؛ تهران: شرکت سهامی انتشار.

-        Adams, R.E. (1992). Is happiness a home in the suburbs? The influence of urban versus suburban neighborhoods on psychological health. Journal of Community Psychology, Vol. 20, pp. 353–371.

-        Becker, H. S. (1960). Notes on the Concept of Commitment. American Journal of Sociology, No. 66, pp.32-42.

-        Bersani, Carl A. and Huey T. Chen (1988). “Sociological perspective
in family violence.” in V.B.Van Hasselt (Ed.). Handbook of Family
Violence
. pp. 57-86, New York: Plenum Press.

-        Carneiro, F.G., Loureiro, P.R.A., Sachsida, A., (2005). Crime and social interactions: a developing country case study. Journal of Socio-Economics, Vol. 4, pp. 311–318.

-        Chambers, R. (1983). Rural development-putting the last first, Longman, London.

-        Davis, E.E., Fine-Davis, M., (1981). Predictors of satisfaction with housing and neighborhood: a nationwide study in the Republic of Ireland. Social Indicators Research, Vol. 9, pp. 477–494.

-        Fowler, A. (1992). Distant obligations: Speculation on NGO Funding and the global mark, Review of African Political Economy, No, 55.

-        Funk, P., (2005). Government action, social norms, and criminal behavior. Journal of Institutional and Theoretical Economics, Vol. 161, pp. 522–535.

-        Hipp, J. R. (2010), Micro-structure in micro-neighborhoods: A new social distance measure, and its effect on individual and aggregated perceptions of crime and disorder, Journal of Social Networks, Vol. 32, pp. 148–159.

-        Jarchow, Amy Lynn. (2004). Analyzing attitudes toard violence against women. PhD Thesis. United States: Idaho State University.

-        Lockwood, B.; Groff, E.B.; Rengert, G.; Grunwald, H.E. (2014). The relationship between social distance and treatment attrition for juvenile offenders, The Journal of Urban Affairs, Vol. 37, No. 4, 462–477

-        Resko, Stella M. (2007). Intimate partner violence against women: Exploring intersections of race, class and gender. PhD Thesis. United States: The Ohio state university.

-        Wilson, J.Q., (2003). Broken windows. Atlantic Monthly 249, 29–38.

-        Yamamura, E. (2009). Formal and informal deterrents of crime in Japan: Roles of police and social capital revisited, The Journal of Socio-Economics, Vol. 38, pp. 611–621.