بررسی ارتباط میان ترجیحات موسیقایی و شهر محل سکونت مطالعه‌ی مقایسه‌ای دانش‌آموزان شهرهای شیراز و قائمیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان شهر و ناحیه‌ی شهری محل سکونت دانش‌آموزان و ترجیحات موسیقایی آنها پرداخته شده است. نمونه‌ی پژوهش 701 دانش‌آموز دبیرستانی شیراز و قائمیه بوده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شده‌اند. پژوهش با استفاده از روش پیمایش انجام شده، داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ی پژوهشگر ساخته جمع آوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده‌اند. یافته‌های پژوهش حاضر نشان دادند که نوع شهر و ناحیه‌ی شهری محل سکونت دانش‌آموزان با تفاوت در بعد رفتاری ترجیح موسیقائی آنها ارتباط معناداری دارد. در زمینه‌ی ارتباط میان شهر محل سکونت دانش‌آموزان و بعد احساسی ترجیحات موسیقائی آنها یافته‌های پژوهش حاکی از معناداری تفاوت ترجیح موسیقی مذهبی، موسیقی محلی اقوام ایرانی، موسیقی ملل غیرغربی و موسیقی غربی و شهر محل سکونت آنها بود. در مورد ارتباط میان ناحیه‌ی شهری محل سکونت افراد و بعد احساسی ترجیحات موسیقائی آنها، یافته‌های پژوهش نشان دادند که ترجیح موسیقی‌های پاپ ایرانی داخلی، موسیقی غربی، موسیقی مذهبی، موسیقی محلی اقوام ایرانی و موسیقی ترکیبی ایرانی ارتباط معناداری با ناحیه‌ی شهری محل سکونت افراد دارد.

کلیدواژه‌ها


-         شکوری، علی و غلامزاده نطنزی، امیرحسین. (1390). منش و مصرف موسیقی؛ مطالعه­ی موردی: جوانان شهر تهران، مجله­ی جهانی رسانه، شماره­ی 10، صص: 70-52.

-         کیانی، مجید. (بی‌تا). تقسیم‌بندی موسیقی‌های ایرانی. (library.tebyan.net ).

-         ودادهیر، ابوعلی؛ امیریان، احسان؛ طباطبایی، آسیه سادات و سلمانی، محمدجواد. (1390). جوانان و موسیقی پاپ: بررسی جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی-فرهنگی مرتبط با گرایش دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به موسیقی پاپ، مسائل اجتماعی ایران، سال دوم، شماره‌ی یکم، صص: 193-167.

-        De Nora, Tia. (2003). After Adorno: Rethinking of Sociology of  Music. New York: Cambridge university Press.

-        Ginocchio  J. (2006). Music style  preference:  A ranking of musical  styles and comparisons by :Gender  Ethnicity  Music training and Rural  Suburban or Urban upbringing.A Dissertation  for the degree  Doctor of Art. Massachusetts School of Professional  Philosophy.

-        Grazian, David. (2004)." Oppurtunities for ethnography in sociology of music." Poetics.,Vol. 34:197-210.

-        Hesmondhalgh, David & Negus, Keith. (2002). Popular  Music Study. London: Arnold.

-        Hodkinson, Paul & Wolfgang, Deike. (2007). Youth Culture: Scenes, Subcultures,Tribes. NEW YORK: Routledge.

-        Katz-gero,T.(1999). Cultural consumption and social stratification: Leisure activities, musical tastes and social location. Social Perspective, 42, pp: 627-646.

-        Kemple, M. Thomas. (2009)."Weber/ Simmmle/ Du Bois: Musical Third of Classical Sociology." Journal of Classical Sociology., Vol. 9, NO. 2: 187–207.

-        Kotarba, Joseph A. (2003). "Popular Music and Everyday Life: Three Styles of  Scholarly Appreciation."Journal of Contemporary Ethnography.,Vol. 32, No. 3: 360-368.

-        Mizel, Lee.(2005).Crawford, Brett&Anderson, Caryn.(2005). Music preferences in U.S.A: 1982-2002.National Endowments for Arts.

-        Rentfrow, J.P, et all.(2013). Geography of music preferences. Working paper series, Martin Prosperity Research.

-        Shuker, Roy. (1998). Popular Music: the key concepts. New York: Routledge Publications.

-        Shwartz, K. (2004). "Music Personality style and Development Issues of Adolescents." Journal of Youth and Adolsence.,Vol. 32, NO. 3: 205-213.

-        Simun, Miriam. (2009). My music, my world: using the MP3 players to shape experiences in London. New Media Society.,Vol. 11(6): 921-941.

-        Weiss.M.J.(1988). The clustering of America. New York,Harper&Row.