بررسی جامعه شناختی رابطه ی اعتماد اجتماعی و ارتباطات انسانی با تأکید بر خانواده‌های شهر تهران در سال 1395 -1393

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

3 استاد جامعه شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان «بررسی جامعه‌شناختی رابطه‌ی اعتماد اجتماعی و ارتباطات انسانی در خانواده‌های شهر تهران» در سالهای 1393تا 1395 صورت گرفته است. هدف از تحقیق، بررسی ارتباط میان ابعاد اعتماد اجتماعی و ارتباطات انسانی در خانواده‌های شهر تهران است. رویکرد نظری رساله ملهم از نظریات اندیشمندان تلفیق‌گرا با تأکید بر نظریه‌ی گیدنز و بوردیو است. روش تحقیق ترکیبی از روش اسنادی و پیمایش است. با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و در میان آنها پرسشنامه توزیع گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد؛ بین تمامی ابعاد اعتماد اجتماعی و تمامی ابعاد ارتباطات انسانی نیز رابطه وجود دارد. نتایج رگرسیون خطی حاکی نشان داد تغییری به اندازه‌ی یک انحراف معیار در متغیر اعتماد بین شخصی موجب 288/0 انحراف معیار تغییر در نمره‌ی بعد کارکردی ارتباطات انسانی، 646/0 انحراف معیار تغییر در نمره‌ی بعد تعاملی ارتباطات انسانی و 652/0 انحراف معیار تغییر در نمره‌ی بعد ساختی ارتباطات انسانی می‌شود. تغییری به اندازه یک انحراف معیار در متغیر اعتماد نهادی موجب 227/0 انحراف معیار تغییر در نمره‌ی بعد کارکردی ارتباطات انسانی، 587/0 انحراف معیار تغییر در نمره‌ی بعد تعاملی ارتباطات انسانی و 737/0 انحراف معیار تغییر در نمره‌ی بعد ساختی ارتباطات انسانی می‌شود. تغییری به اندازه‌ی یک انحراف معیار در متغیر اعتماد تعمیم‌یافته موجب 336/0 انحراف معیار تغییر در نمره‌ی بعد کارکردی ارتباطات انسانی، 512/0 انحراف معیار تغییر در نمره‌ی بعد تعاملی ارتباطات انسانی و 456/0 انحراف معیار تغییر در نمره‌ی بعد ساختی ارتباطات انسانی می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


-         استونز، راب. (1379). مهرداد میردامادی، متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، تهران: نشر مرکز.

-         آشوری، داریوش. (۱۳۷6). ما و مدرنیته، تهران: انتشارات طلوع آزادی.

-         باستانی، سوسن. (1382). (درسنامه)، تحلیل شبکه در جامعه‌شناسی، دانشگاه الزهرا.

-         بهرامی کمیل، نظام. (۱۳۸۸). نظریه‌ی رسانه‌ها ‌رسانه‌ها (جامعه‌شناسی ارتباطات) کمیل، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی

-         پوگام، سرژ. عبدالحسین نیک گهر. (1395). جامعه‌شناسی رابطه‌ی اجتماعی، تهران: انتشارات هرمس.

-         چلبی، مسعود. (1386). «جامعه‌شناسی نظم»، تهران: نشر نی.

-         ساروخانی، باقر، صداقتی فرد، مجتبی. (1388). شکاف نسلی در خانواده‌ی ایرانی، دیدگاه‌ها و بینش‌ها، پژوهشنامه‌ی علوم اجتماعی، سال سوم، شماره‌ی چهارم.

-         شارع پور، محمد. (1383). «بررسی مسائل اجتماعی ایران- ابعاد و کارکردهای اجتماعی و پیامدهای حاصل از فرسایش آن»، تهران: انتشارات پیام نور.

-         شارع پور، محمود. (1387). «جامعه‌شناسی شهری»، تهران: نشر سمت.

-         ای، دواس. (1383). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه‌ی هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.

-         غفارى، غلامرضا و اونق، نازمحمد. ( 1386 ). سرمایه‌ی اجتماعى و کیفیت زندگى، مجله‌ی مطالعات اجتماعى ایران، دوره‌ی اول، شماره‌ی 1

-         فربد، محمدصادق. (1391). مقاله، خانواده و ساختار جامعه‌ی امروز ایران.

-         فکوهی، ناصر. (1383). «انسان‌شناسی شهری»، تهران: نشر نی.

-         گیدنز، بردسال؛ آنتونی، کارن. (1377). «جامعه‌شناسی»، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.

-         عبداللهی، محمد؛ موسوی، میرطاهر. (1386). مجله‌ی علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره‌ی 25.

-         موسوی، محمد مهدی؛ زارعی متین؛ طهماسبی، رضا. (1388). نقش مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی در اعتمادسازی: بررسی روابط بین اعتماد فرهنگی گلوب و اعتماد، علوم مدیریت ایران، 15.

-          مقصودی، مجتبی. (1386). ژورنالیسم قومی، خردنامه‌ی همشهری، شماره‌ی 20.

-        Bastani,S.(2001)Middle Class community in Tehran:Social Network, Social support and Martial Relationships,PhD.thesis,Department of Sociology.University of Toronto,Canad.

-        Bourdieu, P. (1986), The forms of capital, in: J.G. Richardson (ed.): Handbook for Theory and Research for the Sociology of Education, pp. 241 – 258

-        Hofsted man R.H Wilcox, R.H, and Smith, H.A (1980), “Crisis Management, Some opportunities”, Science No. 187, Feb. 197.

-        KIanoori, Toko; Yamagishi, Toshio; Cook, Karrn S.; Cheshire, Coye (2006) Does trust beget trustworthiness? Trust and trustworthiness in two games and two cultures: A research note. Social Psychology Quarterly 69(3), 270-283.

-        Putnam, R. D. (1995) ’Bowling Alone: America’s Declining Social Capital’, The Journal of Democracy, 6:1, pages 65-78

-        Putnam ,Robert D(2000)” Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community”