تبیین سرمایه‌ی اجتماعی محله‌ای توسط ترکیب گونه‌های مختلف ابعاد سرمایه‌ی فرهنگی؛ تحلیل فازی با رویکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANNFIS) (مطالعه‌ی موردی شهروندان 18 سال و بالاتر شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال اساسی است که سرمایه‌ی فرهنگی و ابعاد آن چه تأثیری بر سرمایه‌ی اجتماعی در سطح محلات شهر تهران دارد و آیا تفاوتی در میزان سرمایه‌ی اجتماعی و سرمایه‌ی فرهنگی در محلات شمال و جنوب شهری وجود دارد؟ برای پاسخگویی به سؤالات اساسی بالا، پرسشنامه‌ای فازی برای جمع‌آوری اطلاعات طراحی شد. روش تحقیق در این پژوهش، روش فازی با رویکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی است. جامعه‌ی آماری تحقیق، شامل افراد 18 سال و بالاتر شهر تهران است و حجم نمونه نیز 2538 نفر را شامل می‌شود.
یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که متغیر سرمایه‌ی فرهنگی عینیت یافته (533/0-) و متغیر سرمایه‌ی فرهنگی تجسم یافته (260/0-) به ترتیب، بیشترین و کمترین تأثیر را بر متغیر وابسته‌ی مذکور دارند. باید اضافه نمود که از بین سه متغیر وارد شده به معادله‌ی رگرسیونی، تنها متغیر سرمایه‌ی فرهنگی نهادینه شده از معادله خارج شده است و سایر متغیرها در معادله باقی مانده است. لازم به ذکر است که تأثیر تمام متغیر‌هایی که در معادله باقی مانده‌اند بر متغیر وابسته‌ی سرمایه‌ی اجتماعی محله‌ای منفی است. 

کلیدواژه‌ها


-         استونز، راب. (1385). متفکران بزرگ جامعهشناسی، ترجمه‌ی مهرداد میردامادی، چاپ پنجم، تهران: نشر مرکز.
-     باستانی، سوسن. (1387). بررسی سرمایه‌ی اجتماعی شبکه در 10 محله‌ی تهران: بررسی جایگاه روابط محلی در شبکه‌های اجتماعی، مجلهی مطالعات اجتماعی ایران، دوره‌ی دوم، شماره‌ی دوم، صص 74-55.
-         بوردیو، پی یر. (1375). جامعه‌شناسی و ادبیات، آموزش عاطفی فلوبر، ترجمه‌ی یوسف اباذری ارغنون، شماره‌ی 9 و 10، صص 112-77.
-         بوردیو، پی یر. (1389). دربارهی تلویزیون و سلطه‌ی ژورنالیسم، ترجمه‌ی ناصر فکوهی، تهران: آشیان.
-         جلائی پور، حمید رضا؛ محمدی، جمال. (1387). نظریه‌های متأخر جامعهشناسی، تهران: نشرنی.
-         دینی ترکمانی، علی. (1385). تبیین افول سرمایه‌ی اجتماعی، فصلنامه‌ی علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره‌ی 23، صص 171-147.
-     ربانی خوراسگانی، علی؛ صدیق اورعی، غلامرضا؛ خنده رو، مهدی. (1389). بررسی سرمایه‌ی اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن در سطح محله، مجله‌ی علوم اجتماعی دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال ششم، شماره‌ی دوم، صص 149-119.
-         ساعی، علی. (1388). درآمدی بر روش پژوهش اجتماعی: رویکرد تحلیل کمی در علوم اجتماعی (با نرمافزار SPSSتهران: نشر آگاه.
-         سیدمن، استیون. (1392). کشاکش آرا در جامعهشناسی، ترجمه‌ی هادی جلیلی، چاپ ششم، تهران: نشر نی.
-     شارع پور محمود. (1385). سنجش سرمایه‌ی اجتماعی در استان مازندران (مناطق شهری و روستایی)، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران.
-     شماعی، علی. (1383). توسعه‌ی اجتماعات محله‌ای و تأثیر آن بر توانمندسازی نظام مدیریت شهری، چکیدهی مقالات همایش توسعه محلهای، تهران: شهرداری تهران.
-         صدیق سروستانی، رحمت الله. (1372). بررسی روابط همسایگی در شهر تهران، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
-         صدیق سروستانی، رحمت الله؛ نیمروزی، نوروز. (1389). بررسی ارتباط بین مشارکت در روابط همسایگی و احساس امنیت در محلات شهر مشهد، فصلنامه‌ی دانش انتظامی، سال دوازدهم، شماره‌ی دوم، صص 220-185.
-         طلوعی، وحید. (1386). درآمدی بر جامعه‌شناسی تولید ادبی پی یر بوردیو، مجله‌ی اینترنتی خوانش.
-     عیوضی، غلامرضا. (1388). سبک زندگی تلویزیونی و مصرف، فصلنامه‌ی فرهنگی- دفاعی زنان و خانواده، سال پنجم، شماره‌ی 16، صص 167-143.
-         فکوهی، ناصر. (1384). پی یر بوردیو: پرسمان دانش و روشنفکری، مجله‌ی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، صص161-141.
-         فیلد، جان. (1388). سرمایه‌ی اجتماعی، ترجمه‌ی غلامرضا غفاری و حسین رمضانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات کویر.
-     مریدی، محمدرضا. (1391). سازمان اجتماعی هنر در ایران، پایان‌نامه‌ی دوره دکترا، استاد راهنما: حسین ابوالحسن تنهایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
-         ممتاز، فریده. (1383). مفهوم طبقه از دیدگاه بوردیو، پژوهشنامه‌ی علوم انسانی، شماره‌ی 42-41، صص 160-149.
-         واکووانت، لولیک. (1379). پیر بوردیو، در متفکران بزرگ جامعهشناس، ویراسته‌ی راب استونز، ترجمه‌ی مهرداد میردامادی، تهران: نشر مرکز.
-     یوسفی، علی؛ نوغانی، محسن؛ حجازی، مهلا. (1388). انسجام در شبکه‌های همسایگی شهر مشهد، مجله‌ی جامعهشناسی ایران، دوره‌ی دهم، شماره‌ی 1، صص 138-161.
-     Bourdieu, p and Wacquant. L (1992) An Invitation to Reflexive Sociology, Cambridge: polity press.
-     Bourdieu. P, (1993), Sociology in Question, Translated by Richard Nice, SAGE Publication.
-     Bourdieu. P, Wacquant. L, (2002), an Invitation to Reflexive Sociology, Polity Press.
-     Lindstrom. M, Merlo. J, Ostergren. P. O (2003) Social capital and sense of insecurity in the neighbourhood: a population-based multilevel analysis in Malmo, Sweden, Social Science & Medicine, 56, PP 1111-1120.
-     Wellman. B. (1979), The Community Question: The Intimate Networks of East Yorkers, The American Journal of Sociology, Vol.84, No.5. PP.1201-1231.