سنجش ضریب نفوذ تبلیغات کمیته ی فرهنگ شهروندی در شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

پروژه ی شهروندی در اصفهان مشتمل بر مبانی، اهداف و راهکارهای اندیشیده و از پیش تعیین شده، ذیل
طرح جامع شهروندی، سابقه ای چندین ساله دارد. این مطالعه با هدف سنجش ضریب نفوذ تبلیغات کمیته ی
فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، در چارچوب پارادایم تاثیرات محدود انجام پذیرفته است. یافته های این
پیمایش از نمونهای 2000 نفری و به شیوه ی خوشه ای دومرحله ای، از میان کلیه ی شهروندان 15 تا 65 ساله ی
ساکن اصفهان گردآوری شد. نتایج این طرح با استفاده از شاخص ضریب نفوذ، متغیرهای زمینه ای و ویژگیهای
اجتماعی و اقتصادی شهروندان، حاکی است: (1)ضریب نفوذ این تبلیغات (آموزش های شهروندی) در جامعه ی
هدف، بالاتر از نود درصد است، (2 ) به استثنای متغیر جنس، سایر متغیرهای زمینه ای و ویژگی های اجتماعی
اقتصادی بر ضریب نفود این تبلیغات در بین شهروندان تأثیر معناداری دارد،(3 ) مقایسه ی ضرایب نفوذ ابزارهای
تبلیغی نشان می دهد، تبلیغات پشت تابلوهای راهنمایی و رانندگی و پیامک به ترتیب بالاترین و پایین ترین نفوذ
را در میان شهروندان داشته اند.

کلیدواژه‌ها


-        اسدی، داریوش.(1380). بررسی اثرات اجرای برنامه‌های تبلیغات بازرگانی بانک رفاه کارگران بر میزان جذب مشتریان حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه در آن بانک، پایان نامه کارشناسی‎ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

-        آقامحسنی فشمی، علی.(1388). ارزیابی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بیمه ی عمر و سرمایه‌گذاری بیمه ی پارسیان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

-        بقایی، مهدی.(1388). گزارش فعالیت‌ها و برنامه­های کمیته­ی فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان.

-        تحلیل محتوای آموزش‌های ارائه شده توسط کمیته فرهنگ شهروندی اصفهان(1391)، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی اصفهان، طرح پژوهشی.

-        حمیدی‌زاده، محمدرضا، نوریان، ذبیح الله.(1392). تبیین و ارزیابی فرایند اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان(مورد پژوهی بانک صادرات ایران)، دو فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول، شماره 7، صص: 47-33.

-        دادگران، محمد.(1385). مبانی ارتباطات جمعی، تهران: مروارید، چاپ نهم.

-        دیلینی، تیم.(1389). نظریه­های کلاسیک جامعه­شناسی، ترجمه­ی بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نشر نی.

-        ربیعی، علی، محمدیان، محمود، برادران جمیلی، بیتا.(1390). ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمرین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران، مجله علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، شماره دوم، صص:40-17.

-        روشندل اربطانی، طاهره، خواجه‌ئیان، داتیس، اعظمی، امیر.(1389). طراحی سنجه‌های تاثیر بر مخاطب برای آگهی‌های بازرگانی در رسانه‌ی ملی، نشریه‌ی مدیریت بازرگانی، دوره ی دوم، شماره 4، صص: 72-53.

-        ری‍زم‍ن، لئونارد؛ ان‍گ‍وی‍ت‍ا، م‍اری‍ان‍واف‌(1383)، ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍ش‍ره‍ا و ن‍اب‍راب‍ری ‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ کلاسیک- مدرن، ت‍رج‍م‍ه‌ و تالیف م‍ح‍م‍د ق‍ل‍ی‌پ‍ور؛ با مقدمه هما زنجانی‌زاده، مشهد: مرندیز، آوای کلک.

-        سلیمی، حجت.(1388). بررسی عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بانک رفاه در جذب حساب های قرض‌الحسنه میان شهروندان تهرانی در شش ماه دوم سال 1387، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

-        صمصام شریعت، سید محمدرضا، آتش پور، سید حمید، کامکار، منوچهر .(1386).مقایسه عوامل مؤثر در اثربخشی تبلیغات تجاری از دید مردم و متخصصان تبلیغات، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره 32، صص 120-90.

-        عباسی، عباس، محمدیان، مقدسه.(1386).رابطه بین نگرش مصرف‌کنندگان به وب‌سایت‌ها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره دوم، شماره7، صص: 119-99.

-        غنی‌زاده، عبدالرضا.(1384). بررسی تاثیر آگهی‌های تجاری بر جذب سپرده‌گذاران حساب قرض‌الحسنه پس انداز بانک ملی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت.

-        فرانکفورد، چاوا و نچمیاس، دیوید.(1381). روش­های پژوهش در علوم اجتماعی، ترجمه­ی فاضل لاریجانی و رضا فاضلی، چاپ اول، تهران: انتشارات سروش.

-        مک کوایل، دنیس.(1385). نظریه ارتباطات جمعی، (ترجمه‌ی پرویز اجلالی)، تهران: دفترمطالعات و توسعه ی رسانه‌ها، چاپ دوم.

-        مهدی زاده، سید محمد.(1391). نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: همشهری.

-        میرا، ابوالقاسم، کریمی، ساناز.(1391). بررسی تأثیر تبلیغات رسانه‌ای و غیررسانه‌ای بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری(مطالعه ی موردی برند پارس خزر)، مجله مدیریت بازرگانی، دوره چهارم، شماره4، صص: 126-107.

-        هاشم‌زاده همایونی، مهرداد.(1381).شهر و حقوق شهروندی، ماهنامه شهر و ساختمان، شماره 2 و 3، صص: 12-1

-          Baran, S. J., Davis D. K. (2006). Mass Communication Theory: Foundations, Ferment and Future, Boston: Wadsworth, cengage learning, 6th edition.

-          Danesi, M. (2009). Dictionary of  Media and  Communications, Armonk, New York: M.E. Sharpe, Inc.

-          Klapper, J. T. (1960). The Effects of Mass Communication. New York: Free Press.

-          Lazarsfeld, P. F., B. Berelson, and H. Gaudet. (1944). The People’s Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign. New York: Duell, Sloan & Pearce.

-          Lee Kaid, L.,  Holtz-Bacha, C. (2008). Encyclopedia of political communication. Sage Publications, Inc.