بررسی جامعه شناختی رابطه بین مبلمان شهری و کیفیت زندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

     امروزه مقوله‏ی مبلمان شهری به شکل وسیعی با مفهوم امکانات زندگی، رفاه و روابط اجتماعی ارتباط پیدا می‏کند که می‏تواند بسترساز تقویت کیفیت زندگی شهروندان گردد. بنابراین برای بررسی این رابطه، به تحلیل ثانویه‏ی داده‏های موجود در مورد زندگی مطلوب در شهر تهران پرداختیم که توسط جهاد دانشگاهی (مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران – ایسپا) و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمان ایران با حجم نمونه‏ی 20670 نفر در مناطق مختلف شهر تهران انجام شده است. در این تحقیق 59 درصد پاسخگویان دارای کیفیت زندگی متوسط بودند که آماره‏ی ضریب همبستگی پیرسون با میزان حدوداً 3/. با سطح معناداری نشان داد که بین میزان دسترسی مبلمان شهری و ابعاد کیفیت زندگی یعنی سلامت جسمانی، سلامت روانی، ارتقای ارتباط اجتماعی و رضایت از محیط کالبدی شهر، رابطه‏ی مستقیم و معناداری وجود دارد و به طور کل نتیجه‏ی تحقیق پس از تجزیه و تحلیل یافته‏ها، حاکی از آن است که مبلمان شهری از بین مجموعه عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی، نقش مهمی را ایفا می‏نماید. کلمات کلیدی: مبلمان شهری،  کیفیت زندگی، سلامت جسمانی، سلامت روحی، رابطه‏ی اجتماعی. 

کلیدواژه‌ها


-          پارسی، حمیدرضا. (1381). شناخت محتوای فضای شهری، مجله‏ی هنرهای زیبا، شماره‏ی 11، ص 28-14.

-          پاکزاد، جهانشاه. (1376).  طراحی شهری چیست؟ مجله‏ی آبادی، ویژه‏ی طراحی شهری، سال هفتم، شماره‏ی 25، صص36-30. 

-          توسلی، غلامعباس. (1379).  نظریه‏های جامعهشناسی، تهران: سمت.

-          توسلی، محمود.  (1376). طراحی فضاهای شهری، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران. 

-          حاج یوسفی، علی. (1385). کیفیت زندگی و راهبردهای اصلاحی، نشریه‏ی دهاتی، شماره‏ی 28، 28-1.

-          حبیبی، سید محسن. (1382). از شارتا شهر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-     حریر چی، امیر محمود و همکاران. (1388). چگونگی وضعیت کیفیت زندگی شهروندان شهر جدید پردیس، فصلنامه‏ی پژوهش اجتماعی، سال دوم، شماره‏ی چهارم، صص110- 90.

-          حمیدی و دیگران. (1376). استخوانبندی شهر تهران، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران.

-          شوای، فرانسوا. (1375). شهرسازی از تخیل تا واقعیت، سید محسن حبیبی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-          فکوهی، ناصر. (1383). انسانشناسی شهری، تهران: نشر نی.

-     کوکبی، افشین و همکاران. (1384). برنامهریزی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری، تعاریف و شاخص‏ها، فصلنامه‏ی جستارهای شهرسازی، شماره‏ی 12، صص48-36.

-          گروتر، یورگ. (1375). زیباشناختی در معماری، جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

-          غفاری، غلامرضا، امیدی، رضا. (1388). کیفیت زندگی، شاخص توسعه‏ی اجتماعی، تهران: شیرازه.

-     لطفی، صدیقه. (1388). مفهوم کیفیت زندگی شهری، تعاریف، ابعاد و سنجش آن در برنامهریزی شهری، فصلنامه‏ی علمی - پژوهشی جغرافیای انسانی، سال اول، شماره‏ی چهارم، صص80-66.

-          لینچ، کوین. (1355). سیمای شهر،  منوچهر مزینی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-     مدنی پور، علی. (1379). طراحی فضای شهری، نگرشی بر فرآیند اجتماعی و مکانی، فرهاد مرتضایی، تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه‏ریزی شهری.

-          نوربرگ شولتز، کریستیان. (1353). هستی، فضا و معماری، مهندس حسن حافظی، تهران: انتشارات تهران.

-     نوغانی، محسن و همکاران. (1387). کیفیت زندگی شهروندان و رابطهی آن با سرمایه‏ی اجتماعی در شهر مشهد، مجله‏ی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال پنجم، صص140-111

-          Bergner, M (1989) Quality of life, health status and clinical research, Medical care, V: 2, N: 4, 10-36.

-          Calman, k.c. (1984) Quality of life, Journal of Medical Ethics.  N: 3, v: 4. 3-36.

-          Massam. B.H. (2002) Quality of life   : public planning and private living. progress in planning. V: 58. N: 10, 141-227.

-          Megone.c (1990) The Quality of life, perspective and policies. V: 2, N: 3, 28-41.

-          Pacione, M (1982) The use of objective and subjective measures of quality of life in human geography. prog. Hum. Geogr. V: 6, N:4, 495-514.

-          Phillips, David (2006) Quality of life: concept, policy and practice, V: 4,  N: 2, 85- 103.