سنخ شناسی انطباق اجتماعی مهاجران روستایی با زندگی شهری (مطالعه‏ی موردی منطقه 16تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

از آنجا که زندگی شهری تفاوتی بنیادین با زندگی در اجتماعات روستایی و عشایری دارد، تجلی این تفاوت را در بسیاری از کنش‏های انسانی همچون تعاون، ستیز، رقابت، رفتارهای انحرافی،سازگاری و انطباق اجتماعی می‏توان مشاهده کرد. هر نظام اجتماعی، الگوهای ارزشی، هنجاری، کنشی و ارتباطی خاص خود را تولید می‏کند و انطباق اجتماعی بین کنشگران از این طریق انجام می‏شود و همین مسأله انطباق اجتماعی مهاجران و تازه واردان به زندگی شهری را به مراتب دشوارتر و پیچیده‏تر کرده و گونه‏های مختلف انطباق اجتماعی (همنوایی، همسازی، فرهنگ‏پذیری ذهنی و عینی) را در زندگی شهری پدید می‏آورد. در این پژوهش با استفاده از روش‏های پیمایش، اسنادی و میدانی درصدد بررسی وضعیت انطباق اجتماعی مهاجران با زندگی شهری برآمده‏ایم.پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده‏ی منظم، تحلیل اسنادی و فیش‏برداری از جمله ابزارهای جمع‏آوری اطلاعات در این بررسی بوده است. یافته‏های نهایی پژوهش نشان داد هر چه مهاجران وابستگی، دلبستگی و پیوندهای اجتماعی عمیق‏تری با محیط مبدأ داشته باشند، همنوایی، همرنگی، همسازی، فرهنگ‏پذیری ذهنی و عینی کمتری با تجلیات و مقتضیات زندگی شهری خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها