بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر ایجاد فاصله‌ی اجتماعی و ترس از جرم و ناهنجاری بین دو قوم کرد و لک در شهر کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله تأثیر عوامل اجتماعی بر ایجاد فاصله‌ی اجتماعی و تأثیر آن‌ها با واسطه‌ی فاصله‌ی‌ اجتماعی و بدون واسطه بر ایجاد ترس از جرم و نابهنجاری اجتماعی را بین دو قوم کرد (اکثریت) و لک (اقلیت) در شهر کرمانشاه بررسی می‌کند. چارچوب نظری مقاله بر نظریه‌های کنترل اجتماعی هیرشی، روابط جماعتی فردیناند تونیس، فاصله‌ی اجتماعی پارک و بی‌سازمانی اجتماعی استوار است. روش این مقاله توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. به این منظور تعداد 367نفر از شهروندان کرد  و لک 20 سال به بالای ساکن شهر کرمانشاه مورد مصاحبه و پرسش قرار گرفتند. برای استخراج داده‌های به‌دست‌آمده از نرم‌افزار SPSS و از آمارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل نتایج استفاده شد.
نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد متغیرهای میزان تعلق به محله (25/0- =r)، ترس از جرم (34/0=r)، احساس ناامنی (24/0=r) و باورهای دینی (37/0-=r) با فاصله‌ی اجتماعی رابطه‌ی معنادار و مستقیمی دارند. بین احساس تعلق به محله(33/0- =r)، احساس ترس از ناامنی (27/0=r) و باورهای دینی(44/0-=r) با ترس از جرم در جامعه رابطه‌ی معنادار غیرمستقیم وجود دارد.
نتایج تحلیل مسیـر نشان می‌دهـد باورهای دینی با ضریب مسیر ()، احساس ناامنی () و احساس تعلق به محله () به‌صورت مستقیم بر روی متغیر فاصله‌ی اجتماعی و باورهای دینی ()، احساس ناامنی () و احساس تعلق به محله () هرکدام به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با واسطه‌ی فاصله اجتماعی بر روی ترس از جرم تأثیر دارند. نتایج کلی عبارت است از اینکه هرچه فاصله‌ی اجتماعی ساکنان یک محله بیش‌تر باشد، ناهنجاری‌های بیشتری را تجربه می‌کنند و فاصله‌ی کلی اجتماعی در یک محله رابطه‌ای معنا‌داری با ترس از جرم و ناهنجاری دارد.
 

کلیدواژه‌ها