زنان شهری و اولویت‌های استفاده از امکانات آموزشی – فرهنگی شهر شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

امکانات آموزشی و فرهنگی در شهرها یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر ارتقای سطح فرهنگ و دانش انسانهاست. از سوی دیگر با توجه به نقش زنان در جامعه و شرایط خاص فرهنگی جامعه‌ ی ما مطالعه‌ ی جامعه‌ شناختـی زنان در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعه‌ ی حاضر به این موضوع پرداخته و میزان استفاده‌ ی زنان از امکانات آموزشی – فرهنگی شهر شیراز را مورد بررسی قرار داده است. جامعه‌ ی آماری تمام زنان شهر شیراز بوده و داده ‌ها از ۶۰۰ نفر از آنها با استفاده از پرسشنامه جمع ‌آوری شد. نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی میزان استفاده از این امکانات، مربوط به گزینه‌ ی متوسط (۸/۳۴ درصد) بوده و کمترین فراوانی متعلق به گزینه‌ی خیلی زیاد است که (۲/۵ درصد) از آنها را دربر می‌گیرد. همچنین نتایج استنباطی نشان می‌دهد میانگین میزان استفاده از این امکانات کمتر از حد متوسط بوده و هر چقدر سن افراد بالا رود میزان استفاده از امکانات آموزشی – فرهنگی نیز بالاتر می‌رود. در نهایت نتایج حاصل از مدل‌سازی معادله ساختاری نشان داد که میزان استفاده از امکانات آموزشی – فرهنگی در شهر شیراز تأثیر مثبت و مستقیمی بر ارتقای سطح فرهنگ و دانش زنان شهر شیراز دارد.