تأثیر کیفیت محیطی محلات مسکونی بر سلامت ساکنان در شهر کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

سلامت به وضوح تابعی از شرایط اقتصادی،اجتماعی و جغرافیایی است. در این میان کیفیت محله ‌ی سکونت افراد چه از بعد اجتماعی و چه از بعد فیزیکی از تعیین کننده‌های مهم سلامت محسوب می‌شود. امروزه علم پزشکی هم بر نقش بی‌چون و چرای نیروهای اجتماعی در تعیین الگوهای بیماری رایج در هر جامعه و ساختاردهی به آن  تأکید می‌ورزد. اعتقاد بر آن است که هر گونه مداخله‌ ی موفق به منظور ارتقای سطح سلامتی و بهداشت بدون شناخت محیط اجتماعی  و مکانی امکان ناپذیر است. این تحقیق با هدف شناسایی تأثیر کیفیت زندگی محله‌ای بر سلامت عمومی ساکنان انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی می‌باشد. جامعه ‌ی آماری کلیه‌ ی ساکنان محلات شهر کرمان می‌باشند که به روش نمونه‌ گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین آنها نمونه‌ای 350 نفری انتخاب شد و ابزار پژوهش پرسشنامه بود. نتایج نشان داد که آنچه که در یک محله می‌تواند پیش‌بینی کننده‌ ی سطح سلامت ساکنان باشد به ترتیب عبارت است از: مخاطرات شهری، دسترسی به امکانات و تسهیلات شهری، وجود تعاملات و رویارویی‌های اجتماعی و مسؤولیت ‌پذیری در قبال محله و ساکنان.

کلیدواژه‌ها