دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جهت گیری ارزشیِ مرتبط با کسب و کار در بین بازاریان شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30495/uss.2022.691075

حسن ثقفیان؛ منصور حقیقتیان؛ شاپور بهیان


2. گونه شناسی عوامل موثر بر رضایتمندی از خدمات شهری و عمرانی شهرداری منطقه 15 تهران به مردم قیامدشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30495/uss.2022.691078

نوروز هاشم زهی؛ سمیه هاشم زهی؛ سمانه هاشم زهی


3. بررسی علل فاصله بین‌نسلی و تعارض گفتمان دانش‌آموزان با نظام ارزشی جامعه شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30495/uss.2022.691079

الهه ایمانی؛ علیرضا کلدی؛ باقر ساروخانی