دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. ترس از جرم در فضای عمومی شهری از منظر زنان (مطالعه موردی: زنان شهر بابل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

علیرضا براری؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه


2. مطالعه جامعه شناختی نقش شبکه‌های اجتماعی بر بی‌تفاوتی اجتماعی مطالعه موردی: (شهروندان منطقه 1و 2 شهر تهران در سال 1398)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

احسان جمشیدزاده؛ مجید کفاشی؛ خلیل میرزایی