نویسنده = �������������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر توسعه شهر تبریز با رویکرد کیفی

دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 130-166

عاطفه محمدی؛ محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ فاطمه گلابی